O projektu

section-cover

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju. Evropska unija (EU) izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018 za 36 meseci sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

Nacionalni partneri i korisnici Programa su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvo za evropske integracije.

Program ojačava kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou za identifikaciju, programiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju programa i projekata održivog socijalnog stanovanja. Takođe pruža niz stambenih rešenja za osetljive korisnike, počev od izgradnje višeporodičnih stambenih blokova, do nabavke seoskih ili montažnih kuća i rekonstrukcije imovine u vlasništvu. Intervencije takođe obuhvataju male infrastrukturne radove u podstandardnim naseljima. Da bi se olakšala održivost, Program podržava primenu dopunskih mera socijalne inkluzije, koje se prvenstveno fokusiraju na zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje korisnika. Projekti se biraju putem otvorenih poziva za podnošenje predloga projekata, koji su transparentne metode podnošenja zahteva, koje omogućavaju pravičnost i integritet.

Posebno ciljane grupe pripadaju ranjivoj populaciji u riziku od siromaštva, kao što su Romi, žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja, mladi na smeštaju / oni koji napuštaju smeštaj, osobe sa invaliditetom i drugi koji žive u neadekvatnim uslovima.

Program je takođe koristan nacionalnim institucijama i lokalnim samoupravama, kao i pružaocima usluga socijalne inkluzije iz javnog i sektora civilnog društva. Program, zasnovan na nacionalnim i međunarodnim okvirima, doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji u poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju i poglavlju 23m koje pokriva osnovna prava, zajedno sa postizanjem ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju. Evropska unija (EU) izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018 za 36 meseci sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

Nacionalni partneri i korisnici Programa su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvo za evropske integracije.

Program ojačava kapacitete na nacionalnom i lokalnom nivou za identifikaciju, programiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju programa i projekata održivog socijalnog stanovanja. Takođe pruža niz stambenih rešenja za osetljive korisnike, počev od izgradnje višeporodičnih stambenih blokova, do nabavke seoskih ili montažnih kuća i rekonstrukcije imovine u vlasništvu. Intervencije takođe obuhvataju male infrastrukturne radove u podstandardnim naseljima. Da bi se olakšala održivost, Program podržava primenu dopunskih mera socijalne inkluzije, koje se prvenstveno fokusiraju na zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje korisnika. Projekti se biraju putem otvorenih poziva za podnošenje predloga projekata, koji su transparentne metode podnošenja zahteva, koje omogućavaju pravičnost i integritet.

Posebno ciljane grupe pripadaju ranjivoj populaciji u riziku od siromaštva, kao što su Romi, žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja, mladi na smeštaju / oni koji napuštaju smeštaj, osobe sa invaliditetom i drugi koji žive u neadekvatnim uslovima.

Program je takođe koristan nacionalnim institucijama i lokalnim samoupravama, kao i pružaocima usluga socijalne inkluzije iz javnog i sektora civilnog društva.

Program se zasniva na Nacionalnim prioritetima za međunarodnu pomoć u Republici Srbiji 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine (NAD), značajnim za proces pristupanja Srbije EU i društveno-ekonomski razvoj. Njegove aktivnosti sprovode se u partnerstvu sa Vladom Srbije i u saradnji sa nacionalnim i lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva, uz poštovanje nacionalnih strategija, zakona i relevantnih razvojnih dokumenata, kako bi se osiguralo nacionalno vlasništvo i pomoglo u razvoju nacionalnih kapaciteta.

Sprovođenje ovog programa takođe doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje prema poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju i poglavlju 23, koje pokriva osnovna prava. Shodno tome, rezultati ovog programa približavaju Srbiju standardima i praksi EU.

Projekti se pretežno biraju putem otvorenih poziva za podnošenje ponuda, koji su transparentne metode podnošenja zahteva, poštujući pravičnost i integritet. Korišćenje UNOPS grant metodologije u upravljanju projektima takođe će doprineti nacionalnom vlasništvu nad aktivnostima, nacionalni partneri će voditi u sprovođenju, a UNOPS će zadržati savetodavnu i nadzornu ulogu. Tehničku pomoć pružaju stručnjaci ili konsultantske kuće koje su angažovane u skladu sa UNOPS-ovim propisima koji se odnose na nabavke i ljudske resurse. Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu predsedava Upravnim odborom programa, koji pruža strateške smernice i nadgleda napredak i učinak. Ostali članovi Upravnog odbora su iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za evropske integracije i donatora, Delegacije Evropske unije u Srbiji. Predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, Komesarijata za izbeglice i migracije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Kancelarije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Saveta romske nacionalne manjine učestvuju u radu Upravnog odbora kao posmatrači.

Analizirani su rizici koji mogu ometati ispunjenje ciljeva Programa i predložene mere ublažavanja. Na primer, korisnici granta mogu imati male kapacitete, što bi moglo smanjiti efikasnost i efektivnost primene. Da bi se ovaj rizik sveo na minimum, kontinuirano će se voditi intenzivna komunikacija o Programu sa zainteresovanim stranama, a prioritet će biti dat aktivnostima izgradnje kapaciteta u ranoj fazi primene. Iako ima za cilj da osigura da aktivnosti ispunjavaju potrebe korisnika, Program će ih angažovati u dizajnu aktivnosti i određenih rešenja za socijalno stanovanje. Program će takođe angažovati i obezbediti koristi za primajuću zajednicu, kako bi smanjio moguće protivljenje određenim projektima socijalnog stanovanja.

Komunikacione aktivnosti zasnivaju se na tri stuba: promociji Programa i podršci EU, podizanju svesti o programskim intervencijama i mogućnostima među ključnim zainteresovanim stranama i senzibilizaciji lokalnih primajućih zajednica o pitanjima ugroženih korisnika. Strategija komunikacije i vidljivosti je razvijena u skladu sa Priručnikom za komunikaciju i vidljivost za spoljne akcije EU i Smernicama za vidljivost Evropske komisije (DG NEAR). Program takođe doprinosi širim naporima EU u komunikaciji, poput kampanje „EU za vas“.

Pored snažnog fokusiranja na zapošljavanje direktnih korisnika, sprovodi se niz akcija kako bi se osigurala socijalna, ekonomska i ekološka održivost i integracija rodne ravnopravnosti. Na primer, dok su lokalne samouprave vlasnici stambenih blokova koji će se graditi, Program osigurava da žene imaju suvlasništvo nad nabavljenim seoskim ili montažnim kućama, jer je to preduslov za smanjenje siromaštva i zaštitu prava žena i njihove dece.

Program redovno nadgleda napredak i učinak u odnosu na planirane ciljeve u okviru matrice logičkog okvira (LFM). Izrađuje mesečne, kvartalne, godišnje i završne izveštaje kako bi obezbedio kvalitetan pristup informacijama vezanim za Program. Budžetom su predviđeni resursi za evaluaciju Programa, dok Evropska komisija može izvršiti srednjoročnu, završnu ili naknadnu evaluaciju celokupnog Programa i / ili njegovih komponenti putem nezavisnih konsultanata, putem zajedničke misije ili preko partnera za sprovođenje.

Sektor
  • Vladavina prava
  • Društveno uključivanje
Komponente
  • Socijalno stanovanje Aktivno uključivanje Izgradnja kapaciteta
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
27.000.000 €
Vreme implementacije
Decembar 2019. - Novembar 2022.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstvo za evropske integracije
Implementiran od strane
UNOPS - Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge