EU SHAI objavio „Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija”

27. Maj 2021.
Cilj publikacije „Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija” jeste da jedinicama lokalne samouprave pruži praktična uputstva u izradi lokalnih stambenih strategija.

Smernice se baziraju na normativnom okviru koji utvrđuje obavezu JLS da izrade lokalne stambene strategije (Zakon o stanovanju i održavanju zgrada), kao i sadržinu, strukturu i proces izrade dokumenata javnih politika (Zakon o planskom sistemu RS). Postupak je predstavljen u skladu sa strukturom strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje, a kroz jasan pregled i opis utvrđenih koraka. 

Smernice su podeljene u pet poglavlja:
  1. Uvod
  2. Normativni i javno-politički okvir stambene politike 
  3. Osnovna načela i principi stambene politike
  4. Koraci u izradi lokalne stambene strategije
  5. Sprovođenje i praćenje lokalne stambene strategije
Publikacija sadrži i predlog strukture lokalne stambene strategije, zatim akcionog plana, kao i spisak važećih propisa i javnih politika relevantnih za izradu lokalne stambene strategije.

Preuzmite „Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija” klikom na OVAJ LINK ili na stranici Downloads.

Jedan od rezultata programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) jeste poboljšanje kapaciteta institucija, državnih organa i organizacija koje pružaju usluge stanovanja i aktivnog uključivanja za delotvorno i rodno odgovorno planiranje i sprovođenje stambenih programa, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške.

Na lokalnom nivou, program EU SHAI doprinosi jačanju javnopolitičkog, institucionalnog i organizacionog okvira, kao i unapređenju umrežavanja i saradnje različitih aktera, sa ciljem uspostavljanja inicijativa za rešavanje stambenih pitanja i obezbeđivanje mera aktivne inkluzije za najosetljivije grupe.

Pored izrade Smernica, predviđena je i tehnička podrška za do 30 JLS u izradi/reviziji lokalnih stambenih strategija i akcionih planova kroz kombinaciju tematskih radionica koje će sadržati snažnu praktičnu komponentu, obezbeđivanje onlajn podrške i obuka na radnom mestu. Proces podrazumeva osnivanje opštinske višeresorne radne grupe koja će, uz tehničku pomoć Programa, igrati vodeću ulogu u izradi lokalnih stambenih strategija. Uključivanje aktera iz različitih sektora omogućiće da se, pored smeštajnih rešenja, razmotre i komplementarne mere aktivne inkluzije. 

Proces je osmišljen tako da unapredi kapacitete JLS za identifikaciju i analizu potreba najosetljivijih grupa, sa akcentom na uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju sprovođenja same lokalne stambene strategije. Program će obezbediti i usaglašenost strategija sa nacionalnim i relevantnim međunarodnim standardima iz oblasti zaštite ljudskih prava, 
konkretno prava na odgovarajući standard življenja.

Predviđeno je organizovanje pet radionica za grupe od šest JLS u okviru jedne godine, što predstavlja procenjen vremenski period za izradu lokalnih stambenih strategija.