Pitanja i odgovori - Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija

15. Decembar 2021.

1. Pregledao sam konkursnu dokumentaciji za konkursa za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija („Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’) i ne vidim  da li je negde nazačeno da li treba sopstveno učešće obezbediti za projekte i koji je mogući minimalni i maksimalni iznos budžeta (sa i/ili bez PDV-a) jednog projekta, tj. da li treba neki budžet predstaviti (pošto ne vidim mogućnost za to, niti postoji formular)?

Imajući u vidu da će putem ovog poziva odabranim lokalnim samoupravama biti pružena direktna tehnička podrška, nije potrebno predstaviti budžet, niti je neophodno obezbediti sopstveno učešće. 

Kao što je navedeno u delu 6.2.2. Smernica javnog poziva, poželjno je da JLS u budžetu izdvoji određena sredstva za izradu/reviziju lokalne stambene strategije, za npr. sprovođenje specifičnih analiza, konsultacije sa zainteresovanim stranama, dnevnice za članove radne grupe, javnu raspravu sa lokalnom zajednicom, i druge relevantne aktivnosti. Ukoliko JLS u budžetu izdvoji sredstva za aktivnosti vezane za izradu/reviziju lokalne stambene strategije, potrebno je da uz aplikaciju, kao dokaz, dostavi kopiju izvoda opštinskog budžeta sa tačno označenom budžetskom linijom koja će biti korišćena za ove potrebe.