Pitanja i odgovori - Javni poziv za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalu

22. Septembar 2023.
PODNOŠENJE APLIKACIJA

1. Koliko detaljno treba da bude pismo o namerama, šta tačno treba da napišemo, da li samo da se prijavljujemo za projekat, ili već tu da konkretizujemo koju vrstu aktivnosti bismo sprovodili u projektu?
Pismo o namerama se podnosi u zadatoj formi i najuopštenije, izražavajući samo nameru da se na Javni poziv podnese aplikacija.

2. Želeli bismo da pitamo za osnovna uputstva vezana za Pismo o namerama. Šta ovo pisno tačno treba da sadrži, da li postoji forma Pisma?
Molimo pronađite sve informacije o Javnom pozivu, zajedno sa aplikacionim formatima, na stranici social-housing.euzatebe.rs/en/open-calls. Forma pisma o namerama se nalazi na istoj stranici, treba je daunlodovati i popuniti.

3. Nismo podneli Pismo o namerama u navedenom roku. Da li je to obavezan dokument i da li možemo da apliciramo na Javni poziv?
Pismo o namerama nije obavezan dokument i dobrodošli ste da podnesete predlog projekta.

4. Da li se aplikacija podnosi samo mejlom, ili može i poštom?
Aplikacija se podnosi isključivo mejlom.

5. Da li postoje posebni formulari koje treba ispuniti i da li projekat moze da se prezentuje na srpskom jeziku?
Molimo pronađite sve informacije o Javnom pozivu, zajedno sa aplikacionim formatima, na stranici social-housing.euzatebe.rs/en/open-calls. Forma pisma o namerama se nalazi na istoj stranici, treba je daunlodovati i popuniti.

6. Da li je neophodno pri apliciranju (podnošenju projektnog predloga i svih aneksa) podneti "odvojene i različite mejle za tehnički i finansijski predlog", (kao što je to navedeno u Uputstvu aplikantima) ili oba predloga (tehnički i finansijski) treba da budu poslata u jednom mejlu (ukoliko ukupna veličina mejla predloga i pripadajućih aneksa ne prelazi 15 MB), kao što je navedeno u dokumentu Javnog poziva?
Potrebno je strogo slediti Uputstva aplikantima, uključujući podnošenje tehničkog i finansijskog predloga u odvojenim mejlovima. Ukuliko ukupna veličina bilo kog mejla prelazi 15 MB, dokumenta treba da budu poslata u seriji mejlova, od kojih svaki pojedinačni mejl ne prelazi 15 MB. Svaki mejl treba da bude obeležen rednim brojem u polju naslova (mejl naslov/broj).

7. Što se tiče Aneksa 6, koji se odnosi na OCD aplikante: Izvod iz APR registra ne stariji od 6 meseci, nejasno je da li je ovaj Izvod neophodno da podnesu svi OCD aplikanti, koji konkurišu za grant i on bi trebalo da bude najviše 6 meseci star, ili bi njega trebalo da podnose samo OCD koje su mlađe od 6 meseci.
Aneks 6 je obavezan dokument za sve OCD aplikante. Traženi dokument ne sme biti stariji od šest meseci.

OPŠTA PITANJA

8. Možete li biti ljubazni da nam kažete šta je značenje "vendor" u rečenici u Aplikaciji "Da li ste UNOPS vendor"?
Ukoliko ste prethodno već bili UNOPS grantista, vi ste UNOPS vendor.

9. Da li pitanje znači da li smo već bili UNOPS grantisti prethodno? Ukoliko smo bili, da li to znači da smo već registrovani u UNGM?
Ukoliko ste već bili UNOPS grantista, vi ste UNOPS vendor. Međutim, to ne znači nužno da imate i UNMG registraciju, pošto to nije bio preduslov ranije za NVO grantiste. U slučaju da vaša aplikacija bude pozitivno ocenjena i predložena za finansiranje, bićete u obavezi da se registrujete u UNGM, ali u ovoj fazi za tim nema potrebe.

10. Da li možemo dobiti smernice za podnošenje predloga projekta na srpskom jeziku?
Ne, smernice postoje isključivo na engleskom jeziku.

11. Iz Vašeg poziva malo nam je nejasno sto se pojavljuje datum iz 2022 godine. Da li su podaci tačni? Molim Vas da nam pojasnite da li su formulari za konkurs važeći.
Potpune i važeće informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, u sekciji Konkursi / Open Calls.

12. Sto se tiče Aneksa 3 (samoprocene), misli se na procenu udruženja a ne na pojedinačne projekte koje je procenjivao neki od entiteta UNa? Da li se šalju akti na uvid o samoprocenjivanju uz ostale anekse ili samo popunjen Aneks 3?
Aneks 3 Samoprocena treba da bude samoprocena aplikanta. Uz Aneks 3 Samoprocene ne dostavljaju se dokumenta na uvid.

13. Da li je potrebno da u ovom stadijumu popunimo i Aneks 3 PSEA self-assessment ili se to popunjava samo ukoliko dobijemo donaciju? Ovo se pitanje odnosi i na tačku 1.2 na prvoj strani aplikacionog formulara.
Uz aplikaciju se predaje obavezna dokumentacija, uključujući i Aneks 3 Samoprocena aplikanta. U sekciji 1.2 na prvoj strani aplikacije obavezno je popunjavanje tabele sa podacima da li ste prethodno registrovani u UNGM i da li već imate registrovan UNOPS Vendor profil. U skladu sa uvodom iste sekcije, ukoliko niste registrovani, registracija se obavlja nakon obaveštenja o izboru.

14. Poštovani na Vašoj stranici gde je objavljen javni poziv - inovativne usluge socijalne inkluzije, ne vidimo da ima deo objavljenih dosadašnjih pitanja zainteresovanih aplikanata i odgovora na ista. Da li se to sada ne praktikuje ili ne pratimo dobro?
Sva do sada postavljena pitanja i odgovori će biti objavljeni na stranici Javnog poziva nakon isteka roka za postavljanje pitanja, a pre definisanog krajnjeg roka za davanje odgovora - 22. septembra 2023. godine.

15. U pozivu stoji da početno planirano trajanje akcije ne može biti manje od 10 i ne duže od 12 meseci, pa me zanima šta to konkretno znači?
Znači da je obavezno trajanje projekta od 10 do 12 meseci.

16. Da li trajanje projekta kreće od dobijanja granta ili već od apliciranja?
Početak trajanja projekta počinje datumom potpisivanja Sporazuma o grantu sa UNOPSom.

17. Da li je dozvoljen "no cost extension", ukoliko period licenciranja usluge traje duže i prevazilazi period trajanja projekta od 12 meseci?
"No cost extension" neće biti moguće dobiti, zbog ograničenog trajanja EU SHAI programa. Ukoliko planirate licenciranje usluge, postupak je potrebno pokrenuti tokom trajanja projektnog perioda.

18. Da li jedan predloženi projekat može biti odobren, ili više? Misli se na celokupan program podrške, odnosno, kakve su šanse da predlog prođe.
Jedan aplikant po ovom Javnom pozivu može da podnese samo jedan predlog projekta. Jedan aplikant može da dobije odobren samo jedan predlog projekta.

19. Da li bi očekivani datum početka implementacije projekta/granta bio 15. novembar (tj očekivani datum početka Sporazuma o grant podršci) ili negde nakon toga npr. 1. Januara?
Očekivani datum potpisivanja Sporazuma o grant podršci i početka implementacije projekta/granta je 15. novembar 2023. godine.

20. Da li se računaju projekti koje smo realizovali kao podgrantisti EU projekata?
Da, molimo navedite sve EU finansirane projekte u oblasti socijalne inkluzije, koje ste implementirali.

21. Da li ukupni godišnji prihodi OCD definišu i visinu maksimalni iznos traženih sredstava? Npr.godišnji prihod je 50.000 eura, a traženi iznos sredstava 300.000 eura.
Ne, maksimalni iznos traženih sredstava nije ograničen prethodnim godišnjim prihodima, ali je predmet ocenjivanja.

22. Možete li nam pojasniti dinamiku i uslove uplate donacije? Koliko tranši, kog obima i pod kojim uslovima? 
Dinamika uplata donacije će biti definisana ugovorom. Uplate će biti u više rata, od kojih je prva nakon sklapanja ugovora, a ostale rate će biti uslovljene procentualnom potrošnjom prethodnih rata.

23. Nakon finansiranja projekta npr. nove usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou, ko treba da potom obezbedi budžetska sredstva za funkcionisanje usluge - plate zaposlenih, račune, i druge troškove? Da li to pada na teret lokalne samouprave?
Način planiranja održivosti projekta je odgovornost aplikanta i biće predmet ocenjivanja Evaluacione komisije.

24. Da li je potrebno predfinansiranje aktivnosti? Na primer da UG treba da predfinansira kupovinu nekretnine pa se novac refundira ili će se tranše uskladiti da aktivnostima?
Predfinansiranje aktivnosti nije moguće. Svi troškovi nastali pre početka implementacije projekta nisu dozvoljeni troškovi.

25. Kako organizacije dokazuju da imaju dovoljno obezbeđenih sredstava za neprihvatljive troškove tipa notar, porez na kupovinu nekretnine itd. pošto to ne unosimo u budžet?
Finansijski kapaciteti aplikanata se procenjuju na osnovu kriterijuma navedenih u poglavlju 6 Javnog poziva "Evaluacioni metod i kriterijumi"

26. Da li je predviđen konzorcijum NVO-a, gde bi jedno udruženje bilo nosilac?
Ovim pozivom nisu predviđeni konzorcijumi, niti bilo kakva vrsta partnerstava.

27. Da li je prihvatljivo partnerstvo nevladinog sektora sa jedinicom lokalne samouprave i eventualno obezbeđivanje nekog sufinansiranja projekta od strane JLS u kojoj će se taj projekat sprovoditi?
Ovaj Javni poziv nije predviđen za partnerstva. Sufinansiranje iz bilo kog izvora nije dozvoljeno.

28. Da li je neophodno, pri podnošenju projektne aplikacije, uspostaviti zvaničnu saradnju sa jedinicom lokalne samouprave gde se usluga uspostavlja, u smislu obezbeđivanja usluge korisnicima, kojima je Centar za socijalni rad priznao to pravo u toku trajanja projekta, ili u pogledu finansiranja ovih usluga nakon završetka projekta?
U toku podnošenja predloga projekta, nisu potrebni nikakvi sporazumi o saradnji. Sve aktivnosti u okviru dizajna projekta, koje obezbeđuju održivost, su predmet evaluacije projektnog predloga.

29. Da li je moguća sinergija sa postojećim projektima? Ne u smislu kofinansiranja, nego poboljšanje postojećih rezultata uz finansiranje sa ovog projekta?
Sinergije sa postojećim projektima se smatraju neminovnim, a njihova validnost i relevantnost su predmet ocenjivanja Evaluacione komisije na osnovu sagledanih ukupnih podataka.

30. Gospođa Dragana je rekla da nisu moguća partnerstva, međutim ja u Instrukcijama za aplikante vidim član br. 2, jasno je naznačeno da postoji mogućnost, to je neki joint venture, pa vas molim da to pojasnite.
Partnerstva u ovom Javnom pozivu nisu moguća. Dokument "Instrukcije za aplikante" predstavljaju opštevažeći dokument za sve javne pozive, dok se specifični uslovi konkretnog javnog poziva nalaze u dokumentu "01. Javni poziv"

31. Pošto je rekonstrukcija prilično opsežna, da li je u redu da deo troškova te rekonstrukcije bude pokriven iz sredstava drugih donatora?
Sufinansiranje iz bilo kojih drugih izvora u ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno.

32. Da li postoji neki najprihvatljiviji preporučeni odnos između perioda u kom se radi rekonstrukcija postojećeg objekta i implementacije mera socijalne inkluzije? Pošto nam sledi jedna opsežna rekonstrukcija objekta koji je u našem vlasništvu, da li je u redu da ta rekonstrukcija traje četiri, pet meseci, pa u ostalih šest meseci implementacija mera?
Dizajn projekta i u okviru njega vremenski i akcioni plan su odgovornost aplikanta i predmet su ocenjivanja Evaluacione komisije u skladu sa kriterijumima navedenim u Poglavlju 6 " Evaluacioni metod i kriterijumi"

33. Da li je moguće aplicirati na ovaj Poziv sa uslugom socijalne zaštite na lokalu bez obaveze da se kupuje i/ili renovira nekretnina u vlasništvu aplikanta?
U ovom pozivu su obavezne obe komponente: obezbeđenje odgovarajućeg prostora i usluga socijalne inkluzije na lokalu otvorenog tipa. Nije validna aplikacija samo sa jednom komponentom.

34. Da bi usluga Dnevnog boravka bila licencirana, jedan od preduslova je da objekat u kojem će se usluga realizovati ima upotrebnu dozvolu za namenu objekta za Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Pod pretpostavkom da radimo rekonstrukciju postojećeg objekta i da imamo gotovu dokumentaciju, gotovu građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu možemo dobiti tek nakon završetka rekonstrukcije, a to iz dosadašnje prakse može da traje i godinu dana. Istovremeno, licenciranje ne može biti gotovo dok ne dobijemo upotrebnu dozvolu. Kako da u roku od godinu dana, koliko traje projekat, da završimo i rekonstrukciju i licenciranje?
Projekat može da traje maksimalno 12 meseci. Od aplikanta se očekuje da akcioni plan i implementaciju planira u skladu sa tim.

35. Takodje pitanje mora li pre dobijanja granta udruženje steći status socijalnog preduzeća ili to može posle eventualnog dobijanja granta?
Udruženje ne mora pre dobijanja granta imati status socijalnog preduzeća, postupak osnivanja i stavljanja u funkciju je je prihvatljiva aktivnost projekta.

36. Mi želimo da konkurišemo za razvoj usluge za samostalni život osoba sa invaliditetom – personalna asistencija –pošto smo lider u spvodođenju ove usluge u Srbiji i želimo da je proširimo u još dva grada gde ova usluga ne postoji. Dakle nemamo nikakve potrebe za ulaganjima u nekretnine, kupovinu opreme, rekonstrukcijom prostora i sl. ali da bismo pokrenuli ovu uslugu potrebno je da se zaposle osobe koje bi radile kao personalni asistenti. Dakle potrebno jebudžetirati plate osoba koje bi radile kao personalni asistenta u dva grada, gde bismo realizovali projekat. Da li je ovo u skladu sa projektnim pravilima?
Ovaj otvoreni javni poziv je namenjen predlozima projekata koji uključuju obe obavezne komponente - obezbeđivanje prostornih uslova i usluga potrebnih osetljivim ciljnim grupama.

37. Prva stavka u okviru poglavlja 7 Predloga, o Planu implementacije. Da li treba da navodimo SVE aktivnosti i podaktivnosti projekta i dajemo rezultate za SVAKU od aktivnosti (a) ili za REZULTATE projekta (u značenju uticaja na ciljne grupe) kao i aktivnosti, koje su postignuću doprinele?
Plan implementacije Projektnog predloga je predmet evaluacije u skladu sa postavljenim kriterijumima. Odgovornost je aplikanta da definiše nivoe detaljnosti implementacionog plana.

38. U aplikaciji, u sekciji 4. Iskustva, da li upisujemo iskustva samo CSR ili i iskustva opštine kao osnivaca CSRa? Sekcija se inace odnosi samo na iskustvo u sprovodjenju projekata iz domena socijalne inkluzije ako se ne varam?
U sekciji 4 aplikacije navodite isključivo prethodna projektna iskustva iz domena socijalne inkluzije aplikanta, u ovom slučaju CSRa.

39. Molimo samo potvrdite da je moguće obezbediti konsultantske ugovore i za angažovanje usluga.
Potvrđujemo da je moguće obezbediti konsultantske ugovore i za pružanje usluga.

40. Da li bi projekat bio u mogućnosti da angažuje strane državljanine/kompanije, bilo kao deo Grant mendžment tima, konsultante ili na druge načine u implementaciji?
Očekuje se da projekat angažuje Projektni menadžment tim u skladu sa princima dobre uprave, troškovne efektivnosti i ostalim principima navedenim u Poglavlju 2.1 Pristup i metodologija Javnog poziva i da angažuje konsultante i druge pojedince na projektnoj implementaciji u skladu sa istim principima.

41. U pogledu monitoringa i evaluacije, da li indikatori uspeha u matrici logičkog okvira moraju da budu različiti od 11 indikatora navedenih u poglavlju 5.3.1 formulara Predloga? 
Indikatori uspeha rezultat u matrici logičkog okvira mogu da se preklapaju sa indikatorima navedenim u poglavlju 5.3.1 Rezultati. Od aplikanta se očekuje da popuni sve indikatore navedene u poglavlju 5.3.1. Indikatori koji imaju vrednost se očekuju da se ponove, ali i da budu prošireni specifičnim projektnim indikatorima rezultata u logičkom okviru.

42. U poglavlju 5.3.1 Rezultati u Predlogu, u podsekciji Stvarni/Procenjeni broj, da li se stvarni brojevi odnose na korisnike i usluge koje organizacija pruža putem različitih aktivnosti, a procenjeni brojevi na brojeve koji će se postići ovim projektom?
U poglavlju 5.3.1 Rezultati u koloni Stvarni/Procenjeni broj se očekuje navođenje broja planiranog rezultata projekta, tj planirani broj nekretnina, usluga i korisnika iz različitih ciljnih grupa, koje projekat planira da podrži.

43. Imam pitanje u vezi aplikacionog formulara, deo koji se odnosi na indikatore. Navedeno je u tabeli actual/estimated number. Da li se ovde očekuje jedan broj da se unese ili i aktuelni i predviđeni broj?
U tabeli rezultata, gde se zahteva navođenje indikatora po stvarnom/procenjenom broju, se očekuje unošenje broja, koji se planira ostvariti projektom.

LJUDSKI RESURSI

44. U poglavlju 3.1 Kratak opis uloga Tima za upravljanje projektom, da li je neophodno nabrojati sve kadrove, koji će biti angažovani na projektu, po imenu, uključujući i kadrove podrške za implementaciju usluge, ili samo članove tima za upravljanje projektom (Grant menadžer, Koordinator socijalne inkluzije, Finansijski koordinator)?
U poglavlju 3.1 se očekuje da se navedu svi planirani članovi Tima za upravljanje projektom, ukoliko su uključeni i drugi članovi tima, preko propisanog minimuma tri obavezna člana.

45. Da li članovi tima koji upravljaju projektom mogu biti ljudi s iskustvom zaposljeni u JLS ili CSR ako mogu, po kom ugovoru mogu biti angažovani i plaćeni?
Članovi projektnog tima mogu biti zaposleni u CSR i Javnoj upravi i državni službenici. Mogu biti angažovani u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

46. Da li možete malo više razjasniti stavku u vezi angažovanja stranog konsultanta od strane OCD kao aplikant?
OCD kao aplikant može angažovati konsultanta kao fizičko lice izvan svoje organizacije.

47. Da li članovi tima mogu biti zaposleni u javnom sektoru i da li mogu biti dodatno plaćeni iz sredstava projekta?
Članovi projektnog tima mogu biti zaposleni u CSR i Javnoj upravi i državni službenici. Mogu biti angažovani u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

48. Da li je prihvatljivo da sa asistentima koji će raditi direktno sa korisnicima potpišemo ugovor o radu sa rokom trajanja projekta?
 Zavisno od trenutnog radnog statusa angažovanih kadrova, projekat potpisuje odgovarajuće moguće zakonske vrste angažovanja.

49. Da li može da se angažuje neka druga organizacija kao konsultant a ne fizičko lice?
Moguće je angažovanje konsulatanata u formi fizičkih lica i organizacija.

50. Da li članovi projektnog tima koji će raditi implementaciju projekta moraju biti članovi koji su već zaposleni u organizaciji civilnog društva ili možemo da ih angažujemo samo za period implementacije? 
Članovi projektnog tima ne moraju biti postojeći članovi organizacije, već mogu biti angažovani eksperti izvan organizacije za implementaciju projekta.

51. Ako je za upravljanje projektom potrebno angažovati ljude iz Centra ili JLS, a oni nemaju dovoljno iskustvo, da li je onda potrebno angažovati neko pravno lice ili agenciju koja će upravljati projektom?
Za upravljanje projekom u Menadžment timu projekta moraju biti angažovana fizička lica.

52. Da li je prihvatljivo pravdanje prevoza putem mesečne karte?
Nije moguće pravdanje troškova prevoza putem mesečne karte.

53. Da li projektni tim, ako je sastavljen iz institucija sistema, može da bude plaćen?
Očekuje se da projektni tim bude sastavljen od fizičkih lica i da bude plaćen u skladu sa zakonskim mogućnostima plaćanja na osnovu njihovog trenutnog radnog angažovanja, ukoliko ono već postoji.

54. Koji su tipovi ugovora za tim koji sprovodi projekat?
Tipovi ugovora za tim koji upravlja projektom su zavisni od trenutnog radnog statusa svakog pojedinca i u skladu sa tim, dozvoljenim zakonskim mogućnostima.

55. Da li ekspert za socijalnu inkluziju treba da bude psiholog, pedagog, socijalni radnik i mora da ima neku licencu uz to?
Ekspert za socijalnu inkluziju ne mora obavezno da ima licencu, već treba da ima znanja, iskustva, kapacitete i raspoloživost da koordinira komponentu usluga, kako je projektom dizajnirana.

56. Da li pozicija Koordinator socijalne inkluzije znači da osoba treba da bude diplomirani socijalni radnik ili je to osoba koja koordinira socijalne usluge i komunicira sa institucijama socijalne zaštite i ne mora nužno biti te profesije?
Koordinator socijalne inkluzije ne mora nužno da bude socijalni radnik, već treba da ima znanja, iskustva, kapacitete i raspoloživost da koordinira komponentu usluga, kako je projektom dizajnirana.

57. Da li na mestu Koordinatora za socijalno uključivanje može da bude Master sociolog ili Diplomirani politikolog zameđunarodne odnose, sa iskustvom, ili je za tu poziciju neophodna licenca, a ako jeste, koja? 
Pozicija Koordinatora za socijalno uključivanje zahteva iskustvo, znanje i raspoloživost, nezavisno od stručne spreme ili licenci.

58. Gde u budžetu upisujemo honorare za psihologa, defektologa i ostale stručne radnike, ukoliko će isti biti zaposleni na pružanju socijalne usluge, a nisu zaposleni kod aplikanta niti su konsultanti?
Sve usluge stručnih saradnika na pružanju usluga, koji nisu zaposleni kod aplikanta, niti su angažovani kao konsultanti, budžetiraju se u okviru budžetskog poglavlja 4 - Aktivnosti.

59. Da li grant sredstva za pokrivanje troškova plata zaposlenih takođe sadrže sva pripadajuća prava propisana odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom, tj zdravstveno i životno osiguranje, osiguranje u slučaju nezaposlenosti itd. (tj. bruto ili neto)? 
Da, grant sredstva pokrivaju bruto zarade zaposlenih u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

60. U poglavlju Dodatni eksperti - Curriculum Vitae/Rezime, rezimei kojih članova bi trebalo biti dodati, pored rezimea Grant menadžera?
U poglavlju Dodatni eksperti - Curriculum Vitae/Rezime, treba podneti CV-e u slučajevima: Ukoliko Grant menadžment tim uključuje, pored Koordinatora socijalne inkluzije/Eksperta socijalnih usluga, druge eksperte koji imaju specijalizovana veštine vezane za Predlog projekta (npr. kadrove profila potrebnih za pružanje predloženih usluga u zajednici, po Pravilniku o detaljnim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite).

61. Da li bi bilo moguće angažovati Finansijskog i administrativnog asistenta - bilo kao deo Grant menadžment tima ili u konsultantskoj ulozi? Ovo posebno u odnosu na Vodič Javnog poziva (poglavlje 1.7 Finansiranje granta), gde se navodi da knjigovodstveni i računovodstveni troškovi nisu prihvatljivi troškovi.
Obavezan je i isključujući uslov angažovati Finansijskog i administrativnog koordinatora u okviru Tima za upravljanje projektom. Pored njega, dozvoljeno je angažovati i Asistenta kao fizičko lice. Angažovanje organizacija za računovodstvene usluge nije priznat trošak projekta, kao što je navedeno u Javnom pozivu, poglavlju 1.7.

62. Molimo vas za pojašnjenje vezano za angažovanje finansijskog koordinatora. U CFP dokumentu stoji da su troškovi knjigovodje neprihvatljivi troškovi,a na infosesiji je rečeno da finansijski koordinator treba da obavlja iračunovodstvene poslove.Kako Udruženje „Na pola puta“ ima knjigovodstvenu agenciju koja obavlja sve knjigovodstvene i računovodstvene poslove za sve projekte i aktivnosti koje udruženje realizuje, angažovanje osobe koja će posebno voditi računovodstveni deo posla deluje da će zakomplikovati funkcionisanje i realizaciju svih projekata i aktivnosti. Imajući ovo u vidu da li je prihvatljivo da udruženje u okviru projekta angažuje osobu koja će finansijski voditi projekat, obavljati poslove vezano za javne nabavke i sl. a da računovodstveni deo i dalje obavlja knjigovodstvena agencija koja neće biti plaćena sa ovog projekta, i udruženje će ove troškove pokrivati iz sopstvenih sredstava.
Troškovi plaćanja knjigovodstvene agencije koja će vam voditi finansijski deo projekta nisu dozvoljeni. Medjutim, kao što ste i napisali, dozvoljeno je da angažujete jednu osobu koja će se baviti finansijskim delom projekta i koja će biti plaćena iz bužeta istog.

ISPUNJENOST USLOVA APLIKANATA I AKTIVNOSTI
 
63. Da li centar za socijalni rad može biti aplikant iako do sada nije realizovao ni jedan EU projekat?
Prethodno realizovanje EU projekata nije obavezan uslov ovog Javnog poziva. Prethodno iskustvo na EU projektima je deo ocenjivanja projektnog predloga u skladu sa kriterijumima ocenjivanja navedenim u poglavlju 6 Evaluacioni metodi i kriterijumi.

64. Da li je moguće da aplikant bude iz drugog mesta sa iskustvom sa EU projektima, a realizacija bude u mestu sa organizacijom sa manje EU iskustva?
Aplikant OCD može uspostavljati usluge socijalne zaštite na lokalu u drugim mestima van svog sedišta. Realizacija u mestu je nezavisna od drugih organizacija u datom mestu. Aplikanti Centri za socijalni rad mogu sprovoditi usluge isključivo na teritoriji definisane njihovim statutom.

65. S obzirom na to da moj Centar za socijalni rad nije nikada sprovodio tako veliki projekat, ali da ja imam iskustva u civilnom sektoru, i to sa UNOPS projektima, pretpostavljam onda da bismo mi, ako se odlučimo da apliciramo i stavimo partnerstvo sa civilnim sektorom rešili onda taj problem oko bodova što se tiče naše zajedničke aplikacije gde bismo mi bili nosioci.
Ovaj Javni poziv nije predviđen za partnerstva bilo koje vrste. Prethodno iskustvo institucije nije obavezan uslov ovog Javnog poziva. Kvalitet projektnog tima, sastavljenog od fizičkih lica, je poseban kriterijum ocenjivanja.

66. Do sada Beograd nije bio uključen. Da li je sada i Beograd uključen?
U EU SHAI Javnim pozivima Beograd je uvek ispunjavao uslove apliciranja, tako i sada.

67. Naš Centar za socijalni rad radi u neuslovnoj zgradi. Ta zgrada nije vlasništvo Opštine, već najverovatnije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ako bi oni kupili neki prostor, koji bi bio najverovatnije Svratište, da li postoji opcija da u toku projekta imaju projektnu aktivnost preseljenja iz sopstvenih kancelarija u taj prostor, ili to ne bi bila dozvoljena aktivnost? 
Ovaj Javni poziv je namenjen isključivo obezbeđivanju prostora i uspostavljanje usluga socijalne zaštite na lokalu otvorenog tipa.

68. Da li mi kao lokalna samouprava, koja se bavi dečijom i socijalnom zaštitom, možemo da apliciramo, ili mora biti ustanova, na primer Centar za socijalni rad?
U skladu sa poglavljem 1.9 Ispunjenost uslova aplikanata ovog Javnog poziva, aplikanti koji ispunjavaju uslove su institucije socijalne zaštite i Organizacije civilnog društva, koje ispunjavaju uslove navedene u istom poglavlju.

69. Mi imamo udruzenje Impuls za decu i odrasle sa posebnim potrebama koji bi zeleli da konkurisu na ovom projektu.Moje pitanje je da li udruzenje moze samostalno da konkurise za sredstva obzirom da je neophodna adaptacija prostora u kome ce biti smesteni a prostor se vodi na Opštinu Arilje ili da ucestvuju zajednicki sa ustanovom socijalne zastite iz Arilja.
Ovaj Javni poziv je prilagođen samostalnom apliciranju ili organizacije civilnog društva ili institucije socijalne zaštite. Prostor koji se osposobljava ili pribavlja mora isključivo biti u vlasništvu aplikanta, tj osnivača, ukoliko je aplikant institucija.

70. Da li je moguće kupiti seoska domaćinstva za račun siromašnih?
U ovom Javnom pozivu nije moguća kupovina nekretnina fizičkim licima ni jedne ciljne grupe, već iskljućivo obezbeđivanje prostora za usluge socijalne zaštite na lokalu otvorenog tipa.

71. Da li je organizacija koja je registrovana kao fondacija eligible tj. pozvana da konkuriše?
Organizacije civilnog društva, koje ispunjavaju uslove navedene u poglavlju 1.9 Javnog poziva ispunjavaju uslove da apliciraju.

72. Da li strukovno udruženje zdravstvenih radnika koje je u nekoliko navrata radilo na projektima inkluzije osetljivekategorije stanovnistva ,moze da apliciira a po ovom pozivu?
Organizacije registrovane kao organizacije civilnog društva mogu da apliciraju po ovom javnom pozivu.

73. Da li je prihvatljivo da konkurišemo sa projektom Prihvatilište za decu u riziku?
Sve usluge socijalne zaštite vaninstitucionalnog otvorenog tipa na lokalu, koje ispunjavaju uslove propisane poglavljem 1.6 Javnog poziva mogu biti predmet projektnih predloga.

74. Takođe, da li je dozvoljeno i u kom procentu nabavka kompjutera i štampača za kancelariju koji bi unapredili kvalitet rada, jer trenutna oprema koju posedujemo je stara i dotrajala?
Nabavka kompjutera i štampača je dozvoljena u okviru budžetskog poglavlja 3. Local office ukoliko je ista opravdana i potrebna za fukcionisanje kancelarije tokom projekta. Pozivom nije definisan limitiran procenat kupovine opreme.

75. Kako Udruženje “Na pola puta” kontinuirano pruža uslugu stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama a predlogom projekta predvidećemo nabavku I opremanje stanova u kojima će se pružati usluga, da li je prihvatljiv trošak plaćanje komunalnih računa za postojeće stanove u kojima se pruža usluga do preseljenja u nove stanove? Da li su prihvatljivi materijalni troškovi prostora (najam, komunalni računi I sl.) u kojem sprovodimo radnookupacione aktivnosti I podršku zapošljavanju korisnika? Ove aktivnosti predstavljaju sastavne aktivnosti u okviru usluge stanovanja uz podršku.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi definisani su sekcijom 1.7 raspisanog Javnog poziva. Pozivom je definisano da su svi troškovi licenciranja, izuzev neprihvatljivih troškova taksi i poreza, prihvatljivi troškovi. Svi ostali pojedinačni budžetirani troškovi predmet su ocenjivanja Evaluacione komisije u skladu sa kriterijumima definisanim Javnim pozivom.

76. Da li je dozvoljena priprema hrane u okviru projektnih aktivnosti, na primer u okviru radionice kuvanja? Budući daje nestandardizovana usluga u pitanju da li to podleže odgovarajućim standardima i kojim?
Pojedinačne predložene aktivnosti Komisija procenjuje s obzirom na njihovu ulogu i značaj u ukupnoj predloženoj usluzi.

77. Da li se izrada strateškog dokumenta održivosti u okviru projekta smatra prihvatljivim troškom?
Mere obezbeđivanja održivosti se načelno smatraju prihvatljivim troškovima, o vašoj konkretnoj meri je nemoguće izjasniti se unapred.

78. U poglavlju Direktni prihvatljivi troškovi, nije precizno navedeno da li je kupovina vozila i troškova goriva za obezbeđivanje usluge socijalne zaštite na lokalu prihvatljiv trošak. 
Kupovina vozila i troškovi goriva za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite na lokalu su prihvatljivi troškovi, ukoliko su propisno obrazloženi projektnim predlogom.

79. Da li je opravdan trosak kupovina polovnog/ novog putnickog automobila koji bi se koristio za prevoz korisnika i pruzaoca usluga po ruralnim podrucjima?
Kupovina vozila i specijalizovanih vozila u funkciji obavljanja usluga za ciljne grupe je opravdan trošak projekta. Kupovina polovnih vozila, kao ni bilo koje druge vrste polovne opreme nije dozvoljena.

80. Da li je moguće nabaviti automobil ukoliko je to neophodno za realizaciju planiranih usluga?
Nabavka automobila za sprovođenje planiranih usluga je prihvatljiva aktivnost i trošak u ovom Javnom pozivu.

81. Da li su opravdani troškovi prevoda? Zbog izveštavanja 
Troškovi prevoda mogu biti opravdani troškovi.

BUDŽETIRANJE

82. Zašto indirektni troškovi nisu deo budžetskog formulara (obišno stoje kao posebna linija), da li ih dodajemo sami posto oni čine vrednost celog projekta?
Molimo referišite se u odnosu na Corrigendum Javnog poziva objavljen 14.08.2023. godine, u kome više ne postoje predviđeni indirektni troškovi.

83. U dokumentu Instrukcije aplikantima, strana 7 od 10, član 16, paragraf 1. Da li možete da pojasnite značenje "Ako grant/finansiranje uključuje MENADŽMENT od 50,000 USD ili više". Da li je menadžment cena samo članovi tima, ili i podugovoreni kadar i zaposleni u toku projektne implementacije?
U Instrukcijama aplikantima, član 16, paragraf 1, na koji referišete, postavljena granica od USD 50,000 ili više se odnosi na ukupnu vrednost granta, koje se traži predlogom projekat.

84. Da li postoji budžetski limit koji je predefinisan u odnosu na godišnji budžet aplikanta?
Ovim Javnim pozivom u poglavlju 1.7 je definisan prihvatljiv budžetski opseg projektnih predloga od USD 100,000 do USD 850,000. Finansijski kapaciteti aplikanta su predmet ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6 Evaluacione metode i kriterijumi.

85. Koji deo budžeta je prihvatljiv da se opredeli na kupovinu, opremanje i adaptaciju objekta?
Raspodela budžeta nije unapred procentualno definisana po budžetskim poglavljima. Od aplikanata se očekuje realno budžetsko planiranje u skladu sa aktuelnim tržišnim cenama.

86. U aplikaciji nisam videla da li je iznos pojedinačnog granta procentualno određen u odnosu na kupovinu nepokretnosti (i radove) i sprovođenje aktivnosti sa korisnicima, odnosno da li bi od ukupno odobrenog granta bilo nepokretnosti (i radove) i sprovođenje aktivnosti sa korisnicima, odnosno da li bi od ukupno odobrenog granta bilo određeno koliko je sredstava namenjeno za nepokretnost, a koliko za sprovođenje ostalih ciljeva projekta?
Procentualni odnos kupovine/radova i mera podrške nije unapred određen, jer se troškovi značajno razlikuju za različite vrste predviđenih aktivnosti. Budžet je potrebno planirati realno, da bi se akcija do kraja projektnog perioda zaokružila i stavila u funkciju. Za bliže sagledavanje potrebnih uslova upućujemo vas na poglavlja 6.2 i 6.3 Vodiča - tehničke i finansijske evaluacije.

87. Da li postoji procenat opredeljenih sredstava kao maksimum za naknadu za rad projektnog tima? 
Raspodela budžeta nije unapred procentualno definisana po budžetskim poglavljima. Od aplikanata se očekuje realno budžetsko planiranje u skladu sa aktuelnim tržišnim cenama.

88. Da li postoji skala/tabela opsega plata ili sličan vodič, koji bi nam pomogao da osiguramo odgovarajuće iznose u ovom pogledu - posebno u pogledu značajnih razlika među prosečnim platama u nacionalnom javnom sektoru prema onima u međunarodnim organizacijama.
Ne postoji skala niti vodič, koji bi definisao opseg plata. Od aplikanata se očekuje da sve stavke budžeta planiraju realno, racionalno, u skladu sa principima dobre uprave i troškovne efikasnosti.

89. Da li uopšte postoje sredstva za razvoj/uspostavljanje usluga socijalne zaštite u budžetu Javnog poziva, uzimajući u obzir navod na strani 10: "Ukupan indikativni iznos na raspolaganju pod ovim Javnim pozivom je do USD 2,900,000 (do USD 2,100,000 za obezbeđenje odgovarajućih prostora/stambenih rešenja i do USD 800,000 za komplementarne mere aktivne inkluzije)? 
Razvoj/uspostavljanje usluga socijalne zaštite je obavezno u ovom Pozivu i očekuje se da bude srazmerno budžetirano. Na usluge socijalne zaštite se ovde referiše kao na "komplementarne mere aktivne inkluzije" u tekstu Javnog poziva, koji citirate i navedeni iznos budžeta za ove mere je indikativan za ceo Poziv.

90. Da li projekat moze da bude manje vrednosti od 100 000 dolara i da li mora da se radi rekonstrucija ili kupovina objekta ili moze samo da se iznajmi?
Projekat ne može da bude manje vrednosti od 100,000 dolara i mora da uključuje kupovinu i/ili rekonstrukciju objekta. Najam nekretnine nije dozvoljena forma obezbeđivanja prostora.

91. Da li je kupovina nekretnine moguća za potrebe socijalnog preduzetništva ili isključivo za uslugu socijalne zaštite? Cena po 1 jedinci nečeg potrebnog za implementaciju da li je u redu da se predvide u formi up to\do?
Kupovina nekretnine je moguća u funkciji svih opravdanih aktivnosti i usluga na lokalu otvorenog tipa, uključujući i socijalna preduzeća, u skladu sa uslovima aktivnosti inkluzije i usluga navedenim u poglavlju 1.6. Budžetiranje po jedinici u formi up/to nije moguće, molimo striktno sledite uputstva navedena na početku budžetskog formulara i sledite uputstva budžetiranja po lump sum svuda gde je to navedeno.

92. Da li cena po jedinici nečega što je potrebno za implementaciju programa je u redu da se predvidi u formi ''up to''? 
Molimo da budžetsko planiranje definišete u skladu sa uputstvima datim na prvim stranicama Aneksa 4 - Finansijski predlog, u kome je definisana prihvatljiva vrsta jediničnih mera za pojedina budžetska poglavlja i za koja poglavlja je obaveza da budžet iskazujete u lump sum formi.

93. Da li deo projektne aplikacije podrazumeva da mi platimo Projektni biro koji će uraditi idejno rešenje za prilagođavanje enterijera prema potrebama projekta u fazi apliciranja, sada kada apliciramo ili se to radi kada projekat prođe. S druge strane, kako da znamo koliko će da nas koštaju usluge Projektnog biroa unapred?
Nakon kupovine objekta biće potrebno da firma koja ima zaposlene inženjere sa odgovarajućim licencama izradi neophodnu tehničku dokumentaciju. Ovaj trošak može biti prihvatljiv trošak projektnog budžeta. Iznos budžetske stavke se određuje kao i sve druge planirane bužetske stavke istraživanjem tržišta.

94. Da li očekivani nivo detalja budžetiranja zahteva od nas da iskazujemo projektne troškove za svaku pojedinu projektnu komponentu specifične akcije, kao što su na primer planirani troškovi malterisanja, izrade hidroizolacije itd. za renoviranje/adaptaciju pojedinih prostorija/prostora?
Ukoliko posedujete objekat i planirate njegovu rekonstrukciju potrebno je da u budžetu opredelite ukupan iznos za radove rekonstrukcije, a uz predlog projekta da nam dostavite kompletnu tehničku dokumentaciju potrebnu za predviđene radove. Ova dokumentacija treba da sadrži između ostalog i predmer i predračun radova u kojima su opisane sve pozicije, predviđene količine, kao i jedinične i zbirne cene.

95. Da li u prihvatljive troškove spada organizacija studijskog putovanja u zemlje koje imaju iskustvo sa socijalnim preduzetništvom? 
Odgovornost je aplikanta da predlog projekta dizajnira u skladu sa svim principima dobre uprave i zahtevima navedenim u Javnom pozivu. S obzirom na postojanje primera dobre prakse osnivanja prvih socijalnih preduzeća u Srbiji, u skladu sa novim Zakonom o socijalnom preduzetništvu, eventuelne aktivnosti studijskih putovanja u inostranstvo će biti prikladno ocenjivane u toku evaluacije predloga projekta.

96. Koliko su važne promotivne aktivnosti, da li je previđen neki procenat od ukupnog budžeta? 
Promotivne aktivnosti su važne i treba da se planiraju kao deo projekta, a nije predviđen procenat ukupnog budžeta koji mora biti namenjen tim aktivnostima.

97. Kakva je razlika između "troškova nabavke goriva" kao neprihvatljivog troška i "troškova putovanja projektnog tima" kao prihvatljivog troška?
Troškovi putovanja projektnog tima su prihvatljiv trošak i moraju biti budžetirani po km, te pravdani putnim nalozima. Troškovi nabavke goriva sprovode se po direktnoj nabavci goriva i pravdaju računima za gorivo i nisu prihvatljiv trošak.

98. Ako bankarske provizije nisu prihvatljiv trošak kako postupiti kad se prilikom plaćanja sa računa banka obračunava i naplaćuje proviziju?
Neprihvatljive troškove aplikant pokriva iz sopstvenih izvora.

OBEZBEĐIVANJE PROSTORA

99. Da li je prihvatljiva nadogradnja postojećeg objekta / sprat / u skladu sa detaljnim urbanističkim planom?
Prihvatljiva je pod uslovom da posedujete kompletnu tehničku dokumentaciju kao i važeću građevinksu dozvolu za planirane radove u momentu podnošenja aplikacije.

100. Da li projekat može da bude manje vrednosti od 100 000 dolara i da li mora da se radi rekonstrukcija ili kupovina objekta ili može samo da se iznajmi?
Projekat mora da bude minimalne vrednosti 100,000 dolara. Ne postoji mogućnost iznajmljivanja nekretnine.

101. Da li OCD može da konkuriše za kupovinu objekta ili građu montažnog objekta?
Može da se konkuriše za kupovinu objekta. Nije prihvatljiva izgradnja montažnog objekta.

102. Da li OCD koja osniva socijalno preduzeće, pored kupovine opreme/mašina, može i da nabavi proizvodni objekat po svim standardima u kojima bi se smestile mašine?
Postoji mogućnost kupovine objekta u ovom smislu.

103. Imamo pitanje u vezi dokumentacije objekta/lokala. Šta je konkretno potrebno od dokumentacije objekta koji planiramo da kupimo u cilju pružanja usluga marginalizovanim i ranjivim grupama?
U momentu podnošenja aplikacije nije potrebno podnostiti dokumentaciju koja se tiče konkretnog objekta koji planirate da kupite.

104. Da li javni poziv podržava adaptaciju poslovnog prostora za udruženje?
Ukoliko je konkretan objekat u vašem vlasništvu, postoji mogućnost adaptacije istog.

105. Da li nevladina organizacija kupuje nekretninu po izboru na tržištu, ili je neophodan Javni poziv za otkup?
Nije neophodan javni poziv za kupovinu nekretnine ako nevladina organizacija planira da kupi istu.

106. Da li javni poziv podržava ugradnju solarnih panela u pitanju su privatne kuće u vlasništvu OSI?
Ne postoji mogućnost da se izvode radovi na nekretninama koje su u vlasništvu fizičkih lica.

107. Ukoliko UG kupi nekretninu da li je moguće budžetirati i neku adaptaciju malu tog prostora jer unapred ne možemo da imamo predmer i predračun dok ne nabavimo nekretninu?
Moguće je i potrebno budžetirati adaptaciju i u slučaju kupovine nekretnine bez podnošenja predmera i predračuna unapred u ovom slučaju.

108. Da li je prihvatljiva sledeća situacija: Osnivač centra, jedinica lokalne samouprave, je vlasnike nekretnine koja se adaptira, a centar korisnik predmetne nekretnine?
Da, prihvatljiva je

109. Naveli ste troškove procena vrednosti nekretnine kao neprihvatljive, a koleginica pre Vas je rekla da to organizuje UNOPS, pa Vas molim za pojašnjenje. 
Izrada procene tržišne vrednosti nekretnine će biri organizovana u okviru EU SHAI projekta i nije potrebno da postoji u predlogu vašeg budžeta.

110. Imamo pitanje u vezi legalnog statusa objekta koji se kupuje/finansira sredstvima iz ovog programa. Da li je prihvatljiva kupovina objekta koji ima faktičku kvadraturu 300 m2, a uknjižen je na 290 m2?
Neophodno je da objekat bude uknjižen na stvarnu kvadraturu.

111. Ako govorimo o kupovini nekretnine, da li postoji mogućnost kupovine zemljišta i kupovine montažnih objekata po sistemu ključ u ruke ili je moguće kupiti samo gotov objekat "čvrste gradnje"?
Predviđena je kupovina već postojećih objekata. Ne postoji mogućnot izgradnje, kao ni kupovine montažnih objekata.

112. Da li u prihvatljive troškove spada adaptacija postojećih objekata u romskom naselju koji su na zemljištvu koje je vlasništvo Centra za socijalni rad uz uvođenje inovativne usluge u samom naselju?
Adaptacija postojećih objekata je prihvatljiv trošak ukoliko objekti ispunjavaju sve potrebne kriterijume propisane ovim pozivom i u slučaju obezbeđivanja prostora za pružanje usluga, nije moguće u slučaju stambenih prostora fizičkih lica.

113. Do kog stadijuma treba da bude urađena dokumentacija? Pošto mi imamo idejno rešenje koje je urađeno za rekonstrukciju i adaptaciju, koje je dato na lokacijske uslove. Da li lokacijski uslovi moraju da budu izdati do momenta apliciranja ili ne?
Neophodno je da posedujete kompletnu dokumentaciju koja je predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji, a tiče se radova koje planirate da sprovedete.

114. Naša organizacija sprovodi usluge iz sistema socijalne zaštite, imamo kuću za stanovanje uz podršku pored koje imamo halu za preradu voća i povrća. Ta kuća i ta velika hala pripadaju osobi sa invaliditetom. Je l' to treba da pređe u naše vlasništvo?
Potrebno je da nepokretnost bude kupljena u vlasništvo aplikanta ukoliko je aplikant organizacija civilnog društva. Kupovina od korisnika bi nosila visok rizik sukoba interesa.

115. Ukoliko bi se mi odlučili da to bude projekat za rekonstrukciju nekog objekta koji je u opštinskom vlasništvu, a oni su naši osnovači, da li onda možemo raditi na rekonstrukciji takvog objekta?
Ukoliko je aplikant ustanove socijalne zaštite, potrebno je da nepokretnost bude u vlasništvu osnivača i u tom slučaju je dozvoljen trošak njene rekonstrukcije.

116. Mi smo udruženje koje pruža uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama i uslugu trenutno pružamo u stanovima, od njih tri, dva su u vlasništvu naših korisnika. Jedan je u vlasništvu majke, koja je osnivačica i članica Upravnog odbora Udruženja. Da li ovde postoji sukob interesa ili nešto što je problematično ako bismo kroz ovaj projakt kupili stanove od njih, da budu u vlasništvu Udruženja? 
Veoma je visok rizik od sukoba interesa u svim navedenim slučajevima.

117. Kada se podnosi projektna dokumentacija, ako smo mi zainteresovani za kupovinu prostora, koliko u detalje treba da idemo? Ako imamo u vidu neki prostor da kupimo, da li treba sada da se ograničavamo kolika bi bila kvadratura, ili samo kažemo prijavljujemo se za kupovinu, a tek ako se odobri projekat, onda se dogovaramo sa UNOPS-om gde će biti taj prostor?
Potrebno je da sagledate potrebe i u odnosu na njih da izvršite ispitivanje tržišta. Projektom planirate kupovinu objekta u skladu sa potrebama i njegovom planiranom namenom.

118. Spomenuli ste da je potrebna procena nepokretnosti od strane inženjera ili sudskog veštaka vezano za ispunjenost uslova za obavljanje usluge kojom želimo da apliciramo. Da li se to misli samo u slučaju da želimo da se bavimo uslugom koja podleže licenciranju, ili ako je u pitanju možda neki dnevni centar koji ne mora nužno da bude licenciran, da li i tad treba da postoji ta vrta dokumenta?
U procesu kupovine nekretnine neophodno je da licencirani inženjer i/ili sudski veštak izradi izveštaj uslovnosti objekta. To se odnosi na kupovinu bilo kog objekta i nezavisno je od vrsta usluga koje su u objektu planirane.

119. Da li se rekonstrucija i kupovina odnose samo na aplikanta tj. da li mi kao organizacija možemo ljudima koji su u stanju socijalne potrebe da radimo rekonstrukciju njihovih domaćinstava?
Rekonstrukcija i kupovina se odnose samo na nekretnine koje su u vlasništvu ili se kupuju u vlasništvo aplikanta. Ovim Javnim pozivom nije dozvoljena rekonstrukcija domaćinstava fizičkih lica bilo kojih ciljnih grupa.

120. Da li deo budžeta može da bude rentiranje prostora koji se trenutno koristi, do kupovine nekretnine?
Rentiranje prostora nije opravdan trošak u projektnom budžetu.

121. Da li stan koji bi kupili mora da ima upotrebnu dozvolu, ili je dovoljno ovo što se zove nalaz sudskog veštaka ili licenciranog inženjera da nepokretnost ispunjava uslove za obavljanje usluge?
Nekretnina koja se kupuje treba da poseduje upotrebnu dozvolu i da bude upisana u katastar nepokretnosti.

122. Da li na primer za krečenje i zamenu prozora na zgradi koju koristimo treba da imamo procenu građevinskog stručnjaka?
Neophodno je da posedujete kompletnu dokumentaciju koja je predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji, a tiče se radova koje planirate da sprovedete.

123. Šta se dešava u slučaju prodaje objekta koji je izabran za kupovinu?
Potrebno je da tokom trajanja projektnih aktivnosti nađete drugi objekat koji zadovoljava sve propisane kriterijume.

124. Da li udruženje kao aplikant i suosnivač postojećeg socijalnog preduzeća da za račun socijalnog preduzeća otkupi prostor u kome trenutno radi, zarad povećanja kapaciteta i daljeg upošljavanja žena iz marginalnih grupa? Trenutno je preduzeće zakupac pomenutog prostora?
Udruženje kao osnivač socijalnog preduzeća može da kupi nekretninu u svrhu obavljanja osnovne delatnosti socijalnog preduzeća, pod uslovom da predmetna nekretnina ispunjava uslove propisane javnim pozivom. Pitanje suvlasništva zahteva dodatne informacije kako bi se precizirao odgovor.

125. Budući da je naše Udruženje u zakupu, pretpostavljam da rekonstrukcija nije opcija, već samo kupovina, i da li je kupovina obavezna?
Ne postoji mogućnost rekonstrukcije nekretnine koja je pod zakupom.

126. Jedan od uslova jeste izlazak licenciranog građevinskog inženjera i njegovo utvrđivanje podobnosti prostora za obavljanje usluge. Kada usluge nisu prema standardima, onda to ne važi?
U procesu kupovine nekretnine neophodno je da licencirani inženjer i/ili sudski veštak izradi izveštaj uslovnosti objekta nezavisno od vrste usluga koje se u njemu sprovode ili planiraju.

127. Da li kao Centar za socijalni rad, u čijem vlasništvu je zemljište na kom se nalazi romsko naselje, da li u prihvatljive troškove spada rekonstrukcija tih objekata uz prostor za uvođenje neke inovativne usluge?
Ovim pozivom nije dozvoljana rekonstrukcija objekata namenjenih za stanovanje.

128. Da li kroz ovaj poziv mogu da se kupe mobline kuće?
Ne postoji mogućnost kupovine mobilnih kuća u okviru ovog javnog poziva.

129. Naša organizacija ima jake odnose sa različitim društvenim grupama u našem gradu. Upravljamo jednim parkom/kampom površine 2.5 hektara, čiji deo želimo da pripremimo za socijalno stanovanje inovativnom metodom (za našu teritoriju) - park prikolica, uz korišćenje starih kamp prikolica, kampera, "Kiosk k67" nagrađen za industrijski dizajn, brodski kontejneri itd, koji će biti energetski samodrživi - napajanje solarnom energijom i održivo korišćenje drveta (više od 4.000 stabala na imanju), organizovati proizvodnju hrane za potrebe stanara i pružaju mogućnosti za društvena preduzeća u oblicima cirkularne ekonomije, turizma, događaja, proizvodnje. Zbog toga bismo želeli da imamo detaljnije opcije kako se prijaviti, gde tražiti pozitivne primere i kako će komisija reagovati na projekte koji nije baziran na "čvrstoj gradnji".
Da biste dobili potpune informacije, pogledajte zvanični paket dokumentacije koji je dostupan na stranici http://social-housing.euzatebe.rs/en/open-calls.
U okviru ovog poziva kvalifikovana je samo kupovina postojećih nekretnina. Ne postoji mogućnost izgradnje ili kupovine montažnih objekata, prikolica, kamp prikolica, brodskih kontejnera i sl.

130. Da li predmetna kuća koja bi trebala da bude dnevni boravak za onkoloske pacijente ako nam se odobri finansiranje mora da bude u podnosenju obrazaca ili se ona traži nakon odobravanja sredstava?
Konkretan objekt će biti razmatran tokom implementacije projektnih aktivnosti.

131. Da li nam je potreban pri apliciranju nacrt dnevnog boravka tj idejno rešenje imena firmi koje bi radile na adaptaciji i rekonstrukciju kuće?
Ukoliko se ste se opredelili za kupovinu i adaptaciju kuće, uz prijavu se ne prilaže tehnička dokumentacija i tada vam ne treba dokumentacija vezana za izvođača radova jer je postupak izbora izvođača je deo implementacije projekta. Ukolko aplicirate za rekonstrukciju prostora, koga već imate u vlasništvu uz aplikaciju podnosite kompletnu dokumentaciju i Aneks 9. Ni u ovom slučaju ne podnosite nikakve informacije vezane za izvođača radova jer je postupak izbora izvođača je deo implementacije projekta.

132. Takodje nam je nejasnoća šta nam je sve potrebno od dokumentacije u vezi kupovine kuće koja bi po adaptaciji bila dnevni boravak i socijalno preduzeće.
Za kupovinu kuće se uz prijavu ne prilaže dokumentacija. U samom pozivu u delu 2.1.D. Obavezna metodologija (uslovi i procedure), navedena je dokumentacija koja se pribavlja u implementaciji projekta.

133. Uzimajući u obzir da je vremenski rok implementacije projektnih aktivnosti ograničen na 12 meseci i da je vreme za izgradnju ili rekonstrukciju vrlo rastegljiva kategorija, shvatili smo da je najadekvatnija opcija (kako sa stanovišta administrativno-građevinskih dozvola tako i sa spekta brzine gradnje) izgradnja prefabrikovanog objekta. Molimo pojasnite da li je dozvoljeno finansiranje kupovine zemljišta i izgradnja prefabrikovanog objekta.
Kupovina zemljišta i izgradnja prefabrikovanog objekta nisu prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Javnog poziva.

134. Molimo Vas da pojasnite tačku 1.6. Prihvatljive aktivnosti u okviru granta/finansiranja - renoviranje ili rekonstrukcija kupljene imovine ili imovine u sledećem vlasničkom načinu: za ustanove socijalne zaštite: prostore/imovine moraju biti u vlasništvu osnivača u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti: prostorije/nekretnine moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva. Mi smo Mali ljudi Srbije i trenutno imamo potpisan dvogodišnji ugovor o korišćenju gradskog poslovnog prostora sa Gradom Somborom sa težnjom da zaključimo višegodišnji ugovor ukoliko dođe do ulaganja. Planiramo da taj prostor iskoristimo da napravimo inkluzivni klub gde bi se zapošljavale osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama. Klub bi bio otvoren, inkluzivan i naša osnovna misija je da kroz rad inkluzivnog kluba širimo svest o osobama sa invaliditetom. Da li je Ugovor o korišćenju pomenutog prostora prihvatljiv da bismo mogli da konkurišemo za sredstva za rekonstrukciju, preuređenje, opremanje ili nije prihvatljiv?
Pozivajući se na odeljak koji ste tačno citirali, prostorije moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva.

135. Da li su prihvatljivi troškovi angažovanja agencije koja izdaje energetske pasoše, u slučaju da se kupuje stan koji je stare gradnje? Energetski pasoš je obavezna stavka pri licenciranju usluge.
Pozivom je definisano da su svi troškovi licenciranja, izuzev neprihvatljivih troškova taksi i poreza, prihvatljivi troškovi.

136. Objekat koji bi bio predmet kupovine je potpuno funkcionalan za sprovodjenje svih predvidjenih aktivnosti. U samom objektu postoji prostor koji ce se u toku implemetacije privesti nameni i kao takav omogućiti i zapošljavanje novih lica i biti bitan deo kasnije održivosti projekta. Da li taj prostor koji je u okviru samog objekta može da prestavlja problem ukoliko ga ne budemo koristili od samog starta, a u projektnoj dokumentaciji bude pojašnjena uloga tog prostora.
Kupovina, rekonstrukcija i opremanje prostora uz uspostavljanje odgovarajućih usluga su aktivnosti koje sve ispunjavaju uslove ovog javnog poziva i predvidjene su za sprovođenje u okviru implementacije projekta.

137. U slučaju da se opredelimo za kupovinu objekta, da li prvo treba da odaberemo objekat i predstavimo ga u predlogu projekta ili da postavimo izbor objekta kao aktivnost tokom realizacije projekta. Sve ovo da bi se tačnije odredila vrednost objekta u budžetu u predlogu projekta ili da se navede približna vrednost.
Predviđeno je da izbor i kupovina konkretnog objekta budu aktivnosti tokom trajanja projekta. Vrednost objekta u budžetu se definiše istraživanjem tržišta u toku pripreme predloga projekta.

138. Što se tiče anex A9 da li važi i za nektetnine koje tek trebaju da se kupe u slučaju odobrenog finansiranja. Uz kompletnu dokumentaciju trebamo li na uvid dostaviti i neki dokaz o ceni(predračun) nekretnine ,ili adaptacije od strane gradjevinske firme, kao i idejno rešenje objekta koji treba biti kupljen?
Aneks 9 se podnosi samo u slučaju da podnosite predlog projekta za rekonstrukciju imovine, koje već posedujete u vlasništvu. Ne podnosi se za planirane kupovine nekretnina. U slučaju planiranja kupovine nekretnine, ne dostavljaju se unapred dodatne dokumentacije.

139. Da li je potrebno da objekat poseduje upotrebnu dozvolu? Ukoliko jeste, da li je moguća kupovina objekata koji nemaju upotrebnu dozvolu i naknadno pribavljanje iste?
Nije moguća kupovina objekta koji ne poseduje upotrebnu dozvolu.

140. Ukoliko objekat koji smo planirali da kupimo i rekonstruisemo bude prodat pre odobrenja projekta i budemo prinudjeni da kupimo drugi objekat, da li moramo izvršiti promenu budžeta kao i plana rekonstrukcije? Ukoliko objekat koji kupujemo ima veću ili manju kupovnu cenu i manje ili veće troškove rekonstrukcije od onih koje smo predvideli projektom?
Ako se ispostavi da nije moguća kupovina objekta koji ste prvobitno planirali da kupite, potrebno je da nađete drugi objekat koji zadovoljava sve tražene kriterijume i čija kupovina je moguća prema već postojećem budžetu.

141. Da li postoji tačno odredjena vrsta objekta koji se kupuje (stan, kuća, seosko domacinstvo)? Da li je moguće kupiti neki manji poslovni prostor poput lokala ili sprata poslovnog objekta koji bi prilagodili svojim potrebama?
Moguća je kupovina bilo koje nekretnine koja ispunjava sve uslove propisane pozivom.

142. Da li u troškove rekonstrukcije i adaptacije mozemo uključiti nabavku i instalaciju opreme potrebne za adaptaciju jedne prostorije u senzornu sobu koja je od izuzetnog značaja za obolele od autizma, kao i nabavku nameštaja i opreme potrebne za opremanje objekta?
Nabavka nameštaja i potrebne opreme za objekat, uključujući i opremanje senzorne sobe i drugih specifičnih zahtevanih prostorija spada u dozvoljene troškove, koji se mogu uključiti u predlog projekta, ne u okviru rekonstrukcije, već u okviru posebne aktivnosti u budžetskom poglavlju 4.

143. Pronašli smo nekretninu - kuću koja bi odgovarala potrebama projekta za realizaciju predviđenih aktivnosti. Kuća ima jednog vlasnika i u važećem listu katastra nepokretnosti stoji da objekat ima građevinsku dozvolu, ali nema upotrebnu dozvolu. 1. Da li je ovakva kuća prihvatljiva za kupovinu? Ukoliko nije, da li se smatra prihvatljivim dokaz da je postupak za dobijanje upotrebne dozvole u toku? 
Nije prihvatljiva kupovina objekata koji imaju građevinsku dozvolu ali nemaju upotrebnu dozvolu. Ukoliko objekat ima građevinsku dozvolu ali nemaju upotrebnu dozvolu, nije prihvatljiv dokaz da je dobijanje upotrebne dozvole u toku.

144. Šta bi sve Izjava/izveštaj sudskog veštaka za arhitekturu/ građevinarstvo trebalo da sadrži, tj. koliko bi detaljno trebalo da se uradi?
Izveštaj koji je potrebno da izradi licencirani inženjer i/ili sudski veštak potrebno je da sadrži sledeće podatke: ima vlasnika objekta, adresu, katastarsku opštinu, katastarsku parcelu, pravni status objekta, opis zatečenog stanja objekta, instalacija, skicu objekta sa kotama, tabelu površina, fotografije svake prostorije, fotografije fasada i parcele, predlog pozicija koje je potrebno rekonstruisati sa količinama i cenama.

145. Da li objekat koji je ozakonjen i upisan sa pravom svojine u Katastru, uz izveštaj sudskog veštaka arhitektonske ili građevinske struke može da bude prihvatljiv za kupovinu? 
Objekat koji je upisan u katastar procesom ozakonjenja može biti prihvatljiv za kupovinu ako ispunjava sve ostale uslove propisane ovim pozivom.

146. Za radove renoviranja enterijera i opremanja prostora u postojećem objektu (renoviranje enterijera postojećeg prostora: podovi, zidovi, plafoni, oprema, stolarija) traži se dostavljanje sledeće dokumentacije: „Foto dokumentacija, idejni projekat sa tehničkim opisom i specifikacije planiranih intervencija sa predmerom i predračunom radova za postojeće nekretnine predložene za adaptaciju, održavanje i manje radove na rekonstrukciji", a u pozivu su prihvatljivi troškovi su: „priprema i revizija tehničkih specifikacija, predmer i predračun za sve vrste radova na rekonstrukciji“. Da li su priprema i revizija tehničke specifikacije, kao i predmer i predračun elektro radova opravdani troškovi (prilagođavanje novom rešenju prostora) kao i projekat dizajna enterijera - sa detaljnim crtežima (specifikacije nameštaja predviđene u enterijeru)? 
Ukoliko je nekretnina u vašem vlasništvu, potrebno je da posedujete svu neophodnu tehničku dokumentaciju u vezi sa renoviranjem koju nameravate da izvršite i tu dokumentaciju je neophodno dostaviti zajedno sa predlogom projekta. Troškovi koji se odnose na izradu ove dokumentacije ne mogu se prihvatiti kao deo budžeta projekta.
U slučaju da predlažete kupovinu nekretnine, tek nakon kupovine će biti potrebno izraditi tehničku dokumentaciju koja se odnosi na renoviranje. Ovako nastali troškovi za izradu tehničke dokumentacije su prihvatljivi i mogu biti uključeni u budžet projekta.

147. Objekat koji je upisan u katastar procesom ozakonjenja može biti prihvatljiv za kupovinu ako ispunjava sve ostale uslove propisane ovim pozivom". Ostaje i dalje nejasno da li je prihvatljiva kupovina objekta od vlasnika koji je ozakonio objekat na osnovu zakona o ozakonjenju ali nema poseban dokument upotrebne dozvole.
Ukoliko planirate kupovinu objekta koji je u registru koji vodi Republički geodetski zavod upisan kao objekat koji je ozakonjen i ukoliko taj objekat ispunjava sve ostale uslove propisane ovim pozivom, postoji mogućnost kupovine istog.

148. Da li je prihvatljiva kupovina objekta koji ima gradjevinsku i upotrebnu dozvolu gde su vlasnice dve rodjene sestre i voljne su da jedna od njih zastupa zajednički interes u procesu kupoprodaje uz overeno ovlašćenje kod notaraili je potrebno da obe potpišu Ugovor o kupoprodaji ukoliko do kupovine objekta dodje? 
Postoji mogućnost kupovine objekta koji je upisan u Katastar sa građevinskom i upotrebnom dozvolom ukoliko taj objekat ispunjava sve ostale uslove propisane ovim pozivom. Moguća je kupovina objekta od više suvlasnika tako što će svi suvlasnici biti direktno angažovani u procesi ili imati overeno ovlašćenje od strane Notara.

149. Pitanje vezano za valutu u kojoj bi se vršila isplata kupljenog objekta - da li bi to bila isplata u devizama (euro ili dolar) ili u dinarima (po kom kursu)?
Isplata kupljenog objekta se vrši u dinarima, a potpisnici granta dobijaju detaljne instrukcije o načinu obračuna UN kursa.

150. Molimo da nam potvrdite da se od nas očekuje da dostavimo (1) izjavu(e)/izveštaj(e), (2) procenu(e) imovine i (3) vlasnički list(e) katastra nepokretnosti tek nakon potpisivanja granta Ugovor o podršci, a ne u vreme podnošenja Predloga.
Ukoliko je predlog projekta kupovina nekretnine i njena rekonstrukcija, dokumentaciju je potrebno obezbediti u toku realizacije projekta.

151. Da li bi Projekat mogao da angažuje kompaniju za upravljanje građevinskim radovima (a ne pojedinca) da obezbedi sveobuhvatnu i najefikasniju podršku u ispunjavanju potreba Projekta u vezi sa adaptacijom i renoviranjem prostora?
Angažovanje kompanije ili pojedinca za potrebe upravljanja u vezi sa kupovinom i rekonstrukcijom imovine nije prihvatljivo. Ipak, imate mogućnost da angažujete inženjerski nadzor tokom izvođenja radova, sudskog veštaka, firmu za izradu potrebne tehničke dokumentacije i izvošačku firmu za građevinske radove, ako se ukaže potreba.

152. Da li bi Projekat mogao da kupi solarne panele i/ili izgradi/montira/modularne kontejnere kao ključne komponente predviđenih adaptacija postojećih kapaciteta kako bi se omogućile efikasnije i isplativije usluge socijalnog uključivanja? Predviđeno je da solarni paneli (1) obezbede stabilno snabdevanje električnom energijom (uključujući grejanje) i (2) obezbede vitalne uštede električne energije koje bi se ponovo uložile u diversifikaciju ljudskih resursa i usluga. Kontejner je predviđen da se koristi kao fizički i strateški lociran centar za pomoć deci i mladima kojima je potrebna podrška.
U skladu sa ovim pozivom za dostavljanje predloga, izgradnja/montaža/modularnih kontejnera nije prihvatljiva. Ukoliko postoji opravdana potreba za nekom vrstom tehničke opreme u procesu kupovine i rekonstrukcije nekretnine, takvi zahtevi se mogu razmotriti i odobriti, što može uključivati stavke poput solarnih panela za koje ste pokazali interesovanje.

153. Nakon opredeljivanja iznosa za nepokretnost našli smo se u situaciji da ju je prodavac prodao. Znamo da je pronađena nova nekretnina ali je potrebna rekonstrukcija. Da li smo u mogućnosti da prenesemo neka sredstva za rekonstrukciju ili ako nađemo imovinu koja košta manje od prvobitno željene da li možemo da prenesemo sredstva iz sredstava za rekonstrukciju.
Ukoliko je projektnim predlogom planirana kupovina imovine, može se kupiti svaka imovina koja zadovoljava navedene kriterijume propisane pozivom. Potrebno je u budžetu pored sredstava za kupovinu, opredeliti i sredstva za rekonstrukciju. Za odabrane projekte, preraspodela troškova može biti moguća pod uslovima definisanim u okviru Ugovora o podršci.

154. Ukoliko OCD dobije sredstva za kupovinu nepokretnosti i ukoliko je potrebno da se vrsi rekonstrukcija i adaptacija nepokretnosti, da li je dozvoljeno da OCD iz svojih sredstava finansira rekonstrukciju objekta da bi se isti priveo nameni?
Nije dozvoljeno sufinansiranje ni iz jednog drugog izvora. Projektom je predviđena i kupovina i rekonstrukcija u cilju privođenja nameni iz sredstava granta.

MERE INKLUZIVNE PODRŠKE I USLUGA

155. Da li OCD moze da konkurise u okviru projekta samo za sprovodjenje samo jedne socijalne usluge ili moze i vise usluga po istom pozivu?
Nije ograničen broj usluga, koje se projektom mogu uspostavljati i unapređivati.

156. Da li se zahteva da se usluga socijalne zaštite o kojoj je reč u projektnoj aplikaciji, bazira na Odluci o socijalnoj zaštiti lokalne samouprave na čijoj teritoriji se usluga uspostavlja?
U vreme podnošenja predloga projekta nije neophodno da se predložena usluga već nalazi u lokalnoj Odluci o socijalnoj zaštiti.

157. Da li OCD moze da konkurise za registraciju dva socijalna preduzeca po istom pozivu koje imaju razlicite privredne delatnosti? Ukoliko nije dozvoljeno, da li je moguce registracija 2 delatnosti u okviru jednog socijalnog preduzeca i samim tim konkurisanje za 2 razlicite opreme/masine za isto socijalno preduzece?
Nije ograničen broj socijalnih preduzeća, koja se mogu osnovati, niti broj delatnosti, niti broj mašina i alata potrebnih za opremanje i rad socijalnog preduzeća.

158. Da li je prihvatljiv trošak kupovina mašine za proizvodnju u socijalnom preduzeću koje bi se projektno razvijalo? 
Sve vrste opremanja prostora uz potrebne mašine za proizvodnju u socijalnom preduzeću su prihvatljiv trošak u ovom Javnom pozivu.

159. Moje pitanje je sledeće: da li udruženje koje se bavi pomoći onkološkim pacijentima Rasinskog okruga može da izgradi dnevni boravak i da li izgradnja mora biti na placu koje je u vlasništvu udruženja i da li u tom dnevnom boravku može da se organizuje socijalno preduzeće za socijalno ugrožene onkološke pacijente?
Izgradnja nije prihvatljivi modalitet obezbeđivanja prostora u ovom Javnom pozivu, već isključivo kupovina i rekonstrukcija već postojećeg prostora u vlasništvu OCD. Osnivanje dnevnog boravka i socijalnog preduzeća su prihvatljive aktivnosti u ovom Javnom pozivu.

160. Poštovani, u osnivanju smo socijalnog preduzeća i ovim javnim pozivom otvaraju nam se velike mogućnosti. Pitanje je sledeće: da li je dozvoljeno finansiranje osoba (ranjive grupe) koje će biti angažovane u proizvodnom procesu koji bi se razvio u toku implementacije projekta?
Finansiranje osoba angažovanih u socijalnom preduzeću u toku implementacije projekta je prihvatljiv trošak.

161. Da li to znači da bi mogli da kupimo kuću za adaptaciju i tu realizujemo socijalno preduzeće i dnevni boravak?
Da, kupovina kuće uz njenu potrebnu adaptaciju i realizacija socijalnog preduzeća i dnevnog boravka su prihvatljive aktivnosti i troškovi ovog Javnog poziva, ukoliko su validno obrazložena potrebama u predlogu projekta.

162. Može li u grant da se uvrste i mašine za socijalno preduzeće?
Da, oprema prostora za stavljanje u funkciju socijalnog preduzeća je prihvatljiva aktivnost i trošak projektnih predloga.

163. Želeli bismo da oformimo inkluzivno savetovalište u okviru Centra za socijalni rad, renoviranjem i adaptacijom prostora u Centru bismo omogućili da se korisnici informišu o mogućnostima pružanja socijalnih usluga sa akcentom na osobe sa invaliditetom i pružanje usluga ličnog pratioca, jer veliki broj pre svega roditelja nije infomisan o zakonskim mogućnostima pružanja usluge lični pratilac i uključivanja dece sa invaliditetom u sistem obrazovanja. Da li su to prihvatljive aktivnosti? Takođe kroz projekat bi angažovali lične pratioce za kojima imamo potrebu u našoj opštini kao i povećali broj geronto domaćica za pružanje usluga pomoć u kući starijim licima jer su nam to dve socijalne kategorije koje su u najvišoj potrebi. 
Osnivanje inkluzivnog savetovališta načelno jeste prihvatljiva aktivnost ovog Javnog poziva. U kontekstu ispunjenosti svih drugih uslova, predlog projekta će biti ocenjen. Aktivnosti i usluge na terenu, kao što su gerontodomaćice i lični pratioci nisu prihvatljive aktivnosti ovog Javnog poziva, već isključivo usluge koje zahtevaju obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za rad.

164. S obzirom da zakon o socijalnim preduzećima dozvoljava da socijalno preduzeće bude u formi udruženja građana da li je neophodno osnivati novo preduzeće ili možemo razviti uslugu u okviru postojećeg udruženja i po zakonu aplicirati za status socijalnog preduzeća? 
Socijalno preduzeće se može osnovati u skladu sa zakonski predviđenim uslovima.

165. Da li je kupovina nekretnine moguća za potrebe socijalnog preduzetništva ili isključivo za uslugu socijalne zaštite? 
Kupovina nekretnine je prihvatljiva za potrebe socijalnog preduzeća.

166. Poštovanje, da li nabavka vozila adaptiranog za osobe sa invaliditetom, spada u prihvatljive troškove? 
Da, nabavka vozila adaptiranog za osobe sa invaliditetom spada u prihvatljive troškove.

167. Sa obzirom na kratak period realizacije projekta, kakvu dinamiku dosezanja ciljne grupe putem socijalnih usluga očekujete? Na primer, ukoliko se paralelno gradi ili rekonstruiše objekat, da li je prihvatljivo da se realizacija usluga socijalne inkluzije odvija u poslednjem kvartalu projekta?
Vremensko planiranje i izrada akcionog plana je odgovornost aplikanta i predmet je ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6 Evaluaciona metodologija i kriterijumi.

168. Da li kada govorite o socijalnim uslugama mislite isključivo na usluge koje su definisane Zakonom o socijalnoj zaštiti, ili je poziv otvoren i za socijalnu inkluziju koja nije definisana kao usluga?
U skladu sa poglavljem 1.6 Aktivnosti koje ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva mogu biti sve vrste navedenih i drugih inovativnih vaninstitucionalnih usluga na lokalu.

169. Nakon završetka projektnog perioda, koliko dugo je obaveza u pružanju usluge?
Planiranje održivosti je deo projektnog predloga i predmet je ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6 Evaluacione metode i kriterijumi.

170. Da li se očekuje licenciranje prema standardima za socijalnu zaštitu ili se očekuje i licenciranje prema ostalim zakonima, na primer na osnovu Zakona o socijalnom stanovanju?
Ovaj Javni poziv se odnosi na usluge socijalne zaštite na lokalu i socijalno preduzetništvno, i prikladno licenciranje u skladu sa postojećim standardima socijalne zaštite.

171. Planiramo da apliciramo sa programom osnivanja i uspostavljana socijalnog preduzeća koje bi se bavilo turizmom za ciljnu grupu osobe sa invaliditetom. U svrhu planira da kupi objekat na nekoj od turističkih lokacija u okolini koji će rekonstruisati u skladu sa standardima pristupačnosti. Da li mislite da ova ideja ispunjava oba uslova konkursa (kupovina/rekonstrukcija + socijalna inkluzija)?
Kupovina nekretnine i prikladna rekonstrukcija uz osnivanje socijalnog preduzeća je načelno prihvatljivo u okviru ovog Javnog poziva, a sam sadržaj predloga projekta je predmet ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6 Evaluacione metode i kriterijumi.

172. Da li je prihvatljivo da u sklopu inovativne usluge podrške uključimo i LGBT populaciju? S obzirom da u Pozivu u 1.5 Target beneficaries pod OTHER piše "other vulnerable groups in need of open community-based services and/or services in line with the deinstitutionalisation process". U Strategiji se ne navode LGBT.
Predlozi projekata za sve osetljive i isključene ciljne grupe, koji pokažu relevantnost, validnost i ostale zahtevane kriterijume ocenjivanja sa predlogom obezbeđivanja odgovarajućeg prostora i vaninstitucionalnih usluga na lokalu mogu biti prihvatljivi na ovom Javnom pozivu.

173. Da li je prihvatilište za decu i omladinu prihvatljivo - renoviranje i usluga? 
Renoviranje prostora je prihvatljiva aktivnost, ukoliko ispunjava i sve druge uslove propisane ovim Pozivom, osnivanje prihvatilišta je načelno prihvatljiva aktivnost, ukoliko projektni predlog obrazloži potrebu i relevantnost.

174. Mi imamo ustanovu na lokalnom nivou koja se bavi zaštitom, Grad je 100% osnivač. Postoji objekat za decu ometenu u razvoju koji bi trebalo rekonstruisati. Da li je to prihvatljivo?
Institucije socijalne zaštite mogu biti aplikanti na ovom Javnom pozivu. Rekonstrukcija objekta je moguća ukoliko ispunjava sve propisane uslove definisane pozivom. Usluge koje se mogu razvijati ili unapređivati moraju biti otvorenog vaninstitucionalnog tipa. Svi elementi predloga projekta su predmet ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6 Evaluacione metode i kriterijumi.

175. U opisu ciljnih grupa stoji da su jedna od ciljnih grupa deca i mladi bez (odgovarajućeg) roditeljskog staranja, što znači bez roditeljskog staranja i bez odgovarajućeg roditeljskog staranja. Da li se obe ove opcije uzimaju u obzir?
Da, prihvatljive ciljne grupe ovog Javnog poziva su deca bez roditeljskog staranja, kao i deca bez odgovarajućeg roditeljskog staranja.

176. Da li je moguće da usluga pomoć u kući bude podržana?
Ovim javnim pozivom je obavezno obezbediti odgovarajući prostor i uvesti/unaprediti odgovarajuću uslugu u okviru tog prostora.

177. Da li su start up-ovi VET-ovi mogući kao aktivnosti? 
Ovim javnim pozivom je obavezno obezbediti odgovarajući prostor i uvesti/unaprediti odgovarajuću uslugu u okviru tog prostora.

178. Da li je u redu da mi, ako budemo aplicirali na ovaj poziv, dok čekamo na nadam se pozitivan odgovor, registrujemo socijalno preduzeće, a onda da u okviru vašeg programa proširimo delatnosti tog socijalnog preduzeća?
U okviru ovog Javnog poziva prihvatljiva je i podrška već osnovanim socijalnim preduzećima i podrška osnivanju socijalnih predduzeća.

179. Da li je moguće u budžetu predvideti honorare i doprinose za ljude koji će raditi u tom socijalnom preduzeću? 
Da, u toku perioda implementacije projekta.

180. Da li moramo da imamo socijalno stanovanje kao uslugu ili ćemo automatski biti odbijeni ako to nemamo?
Ovaj Javni poziv nije namenjen socijalnom stanovanju.

181. S obzirom na kratak period realizacije projekta, nas zanima kakva je dinamika dosezanja ciljne grupe putem mera socijalne inkluzije? Ukoliko se u procesu implementacije projekta paralelno odvija rekonstrukcija ili kupovina ili opremanje objekta, da li je prihvatljivo da se onda u poslednjem kvartalu projekta dosegne taj očekivani indikator?
Odgovornost je aplikanta da planira realističan i izvodljiv plan aktivnosti i vremenski plan, koji će biti predmet ocenjivanja.

182. Da li udruženje kao aplikant i suosnivač postojećeg socijalnog preduzeća da za račun socijalnog preduzeća otkupi prostor u kome trenutno radi, zarad povećanja kapaciteta i daljeg upošljavanja žena iz marginalnih grupa? Trenutno je preduzeće zakupac pomenutog prostora?
Udruženje može kupiti nekretninu, koja ispunjava sve uslove navedene ovim Pozivom. Unapređenje rada socijalnog preduzeća takođe može biti prihvatljiva aktivnost i predmet je ocenjivanja u skladu sa kriterijumima navedenim u poglavlju 6.

183. Može li nameštaj za dnevni boravak da bude u delu troška donatora, kao i oprema za socijalno preduzeće?
Sav nameštaj i oprema za aktivnosti, koje ispunjavaju uslove, su prihvatljivi trošak projekta.

184. Da li OCD implementira usluge nezavisno u toku projekta, iako nije licencirana ali ima mnogo godina iskustva u implementaciji, ili je neophodno da angažuje pojedince ili organizacije sa odgovarajućim licencama?
OCD aplikant bi trebalo da koristi podršku putem ovog projekta da dostigne standarde za licenciranje i da dobije licencu, gde je standardizacija propisana. Nije prihvatljivo angažovanje drugih organizacija sa licencom.

185. Ukoliko je projektom predviđeno licenciranje usluga socijalne zaštite i ukoliko vreme licenciranja prevaziđe vreme trajanja projekta od 12 meseci, da li OCD može da dobije "no cost extension"? 
Ne postoji mogućnost vremenskog produžavanja projekata.

186. U poglavlju "Usluge koje ispunjavaju uslove" pod stavkom 4. "Druge inovativne usluge za koje ne postoje standardi" na šta se ovo odnosi? Da li besplatna pravna pomoć može da bude uključena u ovu komponentu. Molimo dajte malo detaljniji opis. 
Usluge za koje će aplikant pokazati i opravdati da predstavljaju suštinsku potrebu njihovih ciljnih grupa, koje će značajno uticati na nivo njihove inkluzije u skladu sa principima deinstitucionalizacije.

187. Da li OCD (kao pravno lice) treba da bude osnivac socijalnog preduzeca ili to mora da bude predsednica i/iliovlasceno lice ispred OCD-a? 
Socijalno preduzeće treba da bude osnovano u skladu sa Zakonom o socijalnom preduzetništvu Republike Srbije.