Pitanja i odgovori - Treći javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

8. April 2022.

Pitanje: Da li je moguće kombinovati stambena rešenja u okviru jednog projekta? Opština Kanjiža ima socijalne stanove koje želi da renovira i adaptira, ali ta zgrada nema kapacitet za više od 8 porodica. Da li je moguće da se ovo rešenje dopuni kupovinom seoskih kuća?

Odgovor: Kombinovanje stambenih rešenja je moguće i poželjno, ne samo iz razloga dostizanja minimalnog broja stambenih rešenja, već i iz razloga pružanja odgovarajuće vrste stambene podrške koja je u skladu sa životnim navikama i potrebama korisnika.

P: Da li aplikacija treba da popunjena na engleskom?
O: Da, Aneks A - Aplikacioni formular treba da bude na engleskom jeziku, kao i sva druga dokumenta, za koje su dati formulari za popunjavanje. Na engleskom se takođe podnese i partnerski sporazum i CV projektnog menadžera. Sva druga dokumenta koja se prilažu, a koja su izdata od strane nadležnih institucija (APR, građevinska dozvola, lokacijski uslovi i dr.), prihvatljiva su na srpskom jeziku. 

P: Da li predstavlja problem ako su kuće dogradjivane bez građevinske dozvole. Da li to može da bude problem da se dobije rekonstrukcija za ovakve kuće ako one nisu 100% legalizovane, nego samo recimo 60%?
O: Uslov propisan ovim pozivom je da nepokretnosti imaju legalan status i da su upisane u katastar kao vlasništvo korisnika koji će biti podržan projektom. Izbor korisnika se obezbeđuje kroz proceduru javnog poziva čije se trajanje propisuje opštinskim aktima, pa je moguće pružiti podršku korisnicima da tokom trajanja poziva izvrše ozakonjenje i upis svojih objekata, kako bi se pre isteka poziva prijavili sa validnom dokumentacijom.

P: Da li član tima, menadžer može biti lice koje nije zaposleno u JLS, i time i njegova plata realna više od 30%?
O: Da.

P: Da li grad Požarevac može konkurisati na ovaj poziv s obzirom da je grad konkurisao na sličan poziv?
O: Grad Požarevac je konkurisao na javni poziv za infrastrukturne projekte, što je druga vrsta poziva. Ovo je poziv za projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije na koji grad Požarevac do sada nije konkurisao, te ne postoje smetnje da se prijavi na isti.

P: Kako se računa maksimalni iznos granta? 
O: Maksimalni iznos granta se računa po sledećoj formuli: maksimalno dozvoljen iznos po stambenom rešenju prikazan u tabeli Vodiča za aplikante X broj stambenih jedinica + maksimalno dozvoljen iznos za aktivnu inkluziju X broj porodica/stambenih jedinica. Na ovaj iznos se dodaje učešće aplikanta u iznosu do visine realnih/ ukupnih troškova projekta.
U slučaju kupovine 10 kuća za 10 porodica, računica bi bila sledeća:
19,000 x 10 + 7,500 x 10 = 265,000 USD. Ovo je maksimalni iznos granta i na njega se dodaje jos min 15% učešća aplikanta, što čini ukupnu vrednost projekta.