Preuzmite publikacije EU SHAI programa

24. Januar 2023.

Na ovoj stranici možete preuzeti sve publikacije objavljene u okviru programa ''Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji''.

Izveštaj sa okruglog stola ''Uticaj kovida19 na socijalnu inkluziju osetljivih društvenih grupa''

Učesnici okruglog stola „Uticaj kovida19 na socijalnu inkluziju osetljivih grupa”, održanog 29. oktobra 2020. godine, razgovarali su o izazovima sa kojima se pripadnici romske zajednice, deca bez roditeljskog staranja, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom suočavaju u vreme pandemije virusa korona, kao i o prilikama koje se u ovom periodu pojavljuju za socijalnu inkluziju ovih osetljivih grupa.

Holistički pristup socijalnom stanovanju

Publikacija, koju su razvili dr Zlata Vuksanović Macura i tim EU SHAI programa, kreirana je u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u holističkom planiranju i implementaciji mera socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije za osetljive grupe. Sastoji se od dva osnovna dela. U prvom delu analizirani su pravni i javno-politički okvir stambene, socijalne, obrazovne, zdravstvene i politike zapošljavanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, kao i institucionalni okvir na nacionalnom, pokrajinskomi lokalnom nivou. Drugi deo detaljno prikazuje devet holističkihmodela stambene podrške imera aktivne inkluzije za osetljive grupe. Uz svaki model dati su i primeri dobre prakse iz Srbije i pojedinih zemalja EU. Ova publikacija je dobila priznanje u kateogriji Publikacija na 44. Salonu arhitekture u Beogradu, i osvojila je 3. nagradu u kategoriji Publikacija na 30. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu.

Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija

Smernice se baziraju na normativnom okviru koji utvrđuje obavezu JLS da izrade lokalne stambene strategije (Zakon o stanovanju i održavanju zgrada), kao i sadržinu, strukturu i proces izrade dokumenata javnih politika (Zakon o planskom sistemu RS). Postupak je predstavljen u skladu sa strukturom strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje, a kroz jasan pregled i opis utvrđenih koraka.

Međunarodni festival socijalnog stanovanja_Helsinki, Finska_2022_Izveštaj sa studijeske posete

Program ''Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji'' je pripremio i sproveo studijsku posetu Međunarodnom festivalu socijalnog stanovanja u Helsinkiju, u Finskoj. Festival su organizovali finski Centar za finansiranje i razvoj stanovanja, Grad Helsinki i mreža Housing Europe i održan je od 14. do 17. juna 2022. godine.