Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija - spisak propisa i strateških dokumenata

12. Maj 2021.

Zakoni i podzakonska akta

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS, br. 104/2016 i 9/2020 – dr.zakon)

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 30/2018)

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018)

Zakon o ozakonjenju objekata (Službeni glasnik RS, br. 96/2015, 83/2018 i 81/2020 - odluka US)

Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)

Zakon o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS, br. 88/11, 104/16 i 95/2018)

Zakon o socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik RS, 24/2011)

Zakon o ravnopravnosti polova Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 104/2009)

Nacionalna strateška dokumenta

  Nacrt Nacionalne stambene strategije 2020-2030, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

  Nacionalna strategija socijalnog stanovanja (Službeni glasnik RS, 13/2012)

  Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije (Službeni glasnik RS, 47/2019)

  Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine (Službeni glasnik RS, br. 22/2015)

  Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine (Službeni glasnik RS, br. 4/2016)

  Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (Službeni glasnik RS, br. 44/2020)

  Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine (Službeni glasnik RS, br. 26/2016)