Usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou: Preduslov za bolji kvalitet života i dobrobit zajednica u Srbiji

4. Mart 2024.

Predstavljeni nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine” i održan okrugli sto „Unapređivanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”. 

Beograd, 29. februar 2024 - Usluge socijalne zaštite su neophodne kako bi se pružila podrška osobama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama i kako bi one bile aktivno uključene u društvo. Uzimajući u obzir da usluge socijalne zaštite treba da budu usklađene sa individualnim potrebama, jačanje lokalnih kapaciteta predstavlja jedan od ključnih koraka ka decentralizaciji, boljem pristupu uslugama i većoj socijalnoj inkluziji. Sa ciljem razmene znanja i predstavljanja aktuelne situacije u Srbiji, u okviru Programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, koji finansira EU, a sprovodi UNOPS, održan je događaj na kome su predstavljeni nalazi studije „Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine”, autora Gordane Matković, Žarka Šunderića i Lazara Muždala.

Istraživanje se sprovodi na svake tri godine, od 2012, a najnovija studija koja je deo četvrtog ciklusa, sprovedena je na inicijativu Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja, u okviru Programa EU SHAI. Nalazi studije pokazuju da su usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou nedovoljno razvijene i neravnomerno dostupne, kao i da većina opština i gradova u Srbiji obezbeđuje dve do tri usluge, od kojih su najzastupljenije: pomoć u kući za stare i odrasle, lični pratilac deteta i dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. 

Nakon prezentacije nalaza studije održan je i okrugli sto u kome su učestvovali predstavnici i predstavnice sa nacionalnog i lokalnog nivoa, razvojni partneri, organizacije civilnog društva i UNOPS-a i diskutovali o postojećim izazovima, ali i načinima i merama za unapređenje sistema socijalne zaštite. 

Glavne preporuke i zaključci studije se odnose na:
1) Uspostavljanje redovnog sistema izveštavanja;
2) Izgradnju kapaciteta za prikupljanje podataka, praćenje i evaluaciju usluga na lokalnom nivou;
3) Izdvajanje većih sredstava za namenske transfere;
4) Predefinisanje kriterijuma za dodelu namenskih transfera i unapređenje praćenja i kontrole;
5) Dogradnju jedinstvenog registra Socijalna karta;
6) Unapređenje i izgradnju indikatora, i; 
7) Izmenu zakonskih rešenja. Događaj je okupio više od 60 učesnika i učesnica, iz sektora socijalne zaštite, nacionalnih i lokalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, kao i predstavnike i predstavnice donatora i drugih pružaoca usluga, dao ključne uvide o aktuelnom stanju u oblasti socijalne zaštite i otvorio važna pitanja o načinima za unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji. 


Fotografije: UNOPS Srbija/Sara Pašić