Pitanja i odgovori - Javni poziv za podnošenje predloga infrastrukturnih projekata manjeg obima

4. Februar 2022.

P: Da li se kao podstandardno naselje moze shvatiti i nerazvijeno ruralno naselje u nekoj opstini - ako uzmemo u obzir nivo komunalne opremljenosti, putne mreze i sl?

O: Da, svako stambeno naselje, bilo urbano ili ruralno, koje nema očekivani nivo standarda  i ne ispunjava kriterijume kao što su komunalna opremljenost, saobraćajna pristupačnost i dr., može se smatrati podstandardnim (kriterijumi dati u Aneksu A).


P: Da li u obzir dolazi kupovina kontejnera za stanovanje romske populacije?

O: Ne. Ovim pozivom nisu obuhvaćeni projekti stambenog zbrinjavanja. Generalno, kontejneri nisu prihvatljivi kao vid stambenog rešenja i podrške, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i preporukama UN i EU.


P: Da li je moguća nabavka vozila, npr. komunalnog vozila za odnošenje smeća?

O: U projektnom predlogu je potrebno obrazložiti da su planirani radovi i oprema isključivo namenjeni poboljšanju uslova života u podstandardnim naseljima, odnosno treba jasno argumentovati njihovu opravdanost. Nabavka opreme je moguća u maksimalnom iznosu od 30% od iznosa traženog granta. Kontejneri i sudovi za smeće ili reciklažna dvorišta u okviru podstandardnog naselja, bi bili prihvatljiviji vid intervencija i opreme u konkretnom slučaju.


P: Ako može dodatno pojašnjenje za PDV, označen je u prezentaciji  kao sufinansiranje JLS? Da li radimo oslobađanje od PDV-a?

O: Za sve troškove koji se plaćaju iz sredstava granta se vrši oslobađanje od PDV-a. Za troškove koji se plaćaju iz sredstava učešća JLS plaća se PDV i on je trošak JLS.


P: Opština je osnivač Javnog komunalnog preduzeća koje između ostalog obavlja i poslove izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih mreža. Svake godine lokalna Skupština donosi Odluku o dodeljivanju isključivog prava, te se ne sprovodi nabavka kad je to preduzeće izvođač posla. Da li bi to bilo prihvatljivo i u slučaju da nam se odobre radovi za izgradnju ili rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama podstandardnog naselja?

O: S obzirom da je ova mogućnost data zakonom, to je u potpunosti prihvatljivo.


P: Da li je moguce aplicirati za zamenu stolarije i nabavku opreme za Javno preduzece Zavod za urbanizam?

O: Ova institucija nije u okviru sistema socijalne infrastrukture, odnosno usluga socijalnog standarda čije je unapređenje dostupnosti korisnicima iz podstandardnih naselja ovim pozivom uslovljeno (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, sport, kultura). U tom smislu vrsta projekta koji predlažete ne bi bila prihvatljiva.


P: Da li je vrtić i rekonstrukcija vrtića je prihvatljiva?

O: Ukoliko se radi o vrtiću kome gravitiraju i koji pohađaju deca predškolskog uzrasta iz jednog ili više podstandardnih naselja, to je prihvatljivo. 


P: Da li je prihvatljiva izgradnja saobracajnice?

O: Ukoliko se radi o pristupnoj ulici ili uličnoj mreži unutar podstandardnog naselja, to je prihvatljiva projektna aktivnost. U projektu je potrebno ponuditi analizu i obrazloženje problema i potreba naselja i stanovnika, odnosno ciljnih grupa.


P: Da li je neophodno fokusirati se na kljucne ciljne grupe kao u prethodnim pozivima, sa samo 10% siromasnog stanovnistva? U prethodnim pozivima smo imali zadate indikatore za 4 kljucne ciljne grupe.

O: Predloženi infrastrukturni projekti za cilj treba da imaju poboljšanje uslova života ciljnih grupa definisanih programom, kroz direktnu ili indirektnu vezu. Za razliku od prethodnih poziva gde je bila obavezna ispunjenost indikatora, u ovom slučaju se to ne primenjuje.


P: Da li potpisano pismo o namerama treba da se pošalje posebno, odvojeno od aplikacije,  u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva? 

O: Pismo se do 10. februara 2022. dostavlja nezavisno od prijava, za čije je podnošenje rok 28. Februar 2022.


P: Da li mogu da se navedu dve aktivnosti u dva podstandardna naselja?

O: Da, moguće je planirati više projektnih aktivnosti na različitim lokacijama u okviru teritorije JLS.


P: Da li je projekat ograničen isključivo na neformalna romska naselja, ili se može konkurisati i za obnovu objekata za socijalno stanovanje u kojima se smestaju ljudi koji stanuju u istim naseljima?

O: Projekat nije ograničen samo na romska naselja, već obuhvata različite tipove postandardnih naselja prema kriterijumima koji su definisani u poglavlju 1.5 Aneksa A - Aplikacionog formulara. Poziv je usmeren na infrastrukturne projekte, tako da intervencije na stambenim objektima i stambena podrška nisu prihvatljive projektne aktivnosti.


P: Da li se može aplicirati sa projektom izgradnje-dogradnje trase za odvod otpadnih voda do katastarske parcele koja je predviđena za radnu zonu za koju imamo odrađenu projektno-tehničku dokumentaciju.

O: Obzirom da navedeni infrastrukturni radovi nisu namenjeni konkretnom podstandardnom naselju i poboljšanju životnih uslova korisnika, ova vrsta projektne aktivnosti nije prihvatljiva.


P: Da li je potrebno budžetirati troškove revizije projekta?

O: Revizija projekta i svih aktivnosti tokom implementacije nije obavezna. U projektu se ako aplikant to proceni kao potrebno, može predvideti revizija i njeni troškovi budžetirati. 


P: Da li se opremom mogu smatrati kontejneri za kolektivno stanovanje? Da li se isti mogu nabaviti u okviru ovog poziva? 

O: Ovaj poziv je namenjen za infrastrukturne projekte, tako da projekti stambenog zbrinjavanja ili podrške nisu prihvatljivi. Generalno, kontejneri nisu prihvatljivi kao vid stambenog rešenja i podrške, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i preporukama UN i EU.


P: Da li je potrebna izmena sistematizacije za clanove tima obzirom da su direktni troskovi plate tima do 30%?

O: Nije potrebna bilo kakva izmena sistematizacije, članove projektnog tima rešenjem imenuje predsednik opštine/ gradonačelnik. Projektom se mogu planirati mesečni troškovi za plate zaposlenih u upravi maksimalno do 30% bruto plate, u skladu sa zakonskim propisima.


P: Planiramo da konkurišemo projektom za izgradnju saobraćajnice u najprometnijoj ulici u romskom naselju Didino selo u Kostolcu, ali bismo takođe želeli da u istom naselju radimo rekonstrukciju ili izgradnju igrališta. Obzirom da su ovo dva različita projekta, pitanje je da li bi u aplikaciji mogli da obuhvatimo i saobraćajnicu i igralište?

O: U predlog projekta je moguće uvrstiti više projektnih aktivnosti, obzirom da je minimalni iznos granta koji možete tražiti 150,500 USD. Uz aplikaciju je obavezno priložiti i odgovarajući akt za svaku intervenciju (građevinsku dozvolu, odobrenje izvođenja radova itd.) u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, a u zavisnosti od vrste planiranih intervencija.